Veřejná zakázka: BP Pivoňka ř. km 4,000-5,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6525
Systémové číslo: P15V00006519
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2015
Nabídku podat do: 06.10.2015 08:30
Otevírání obálek: 06.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pivoňka ř. km 4,000-5,400
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Těžba objednatelem vyznačených odumírajících, odumřelých (suchých) stromů a dřeviny ve špatném zdravotním a pěstebním stavu na drobném vodním toku Pivoňka. Následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, spálení odstraněných křovin a větví na hromadách (nehroubí).
Rozsah prací je dán rozpočtem.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Pivoňka ř. km 4,000 – 5,400“, vypracované Geo Vision, spol. s r.o., sídlo Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, (pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň, IČ 25128442, DIČ: CZ25128442. Odpovědní projektanti: Ing. Tereza Tomanová – autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura (ČKA 03 363) a RNDr. Ing. Miroslav Hájek – autorizovaný projektant pro územní systémy ekologické stability (ČKA 03 204).

Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na údržbu byly vydány:
- Rozhodnutí povolení kácení vydané Městským úřadem Poběžovice dne 15.6.2015 pod zn. č.j. 412/15/STAV; SPIS ZN118/STAV/15
- Koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Domažlice 10.6.2015 pod č.j.: MeDO-23522/2015-Cis
- Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 21.5.2015 pod zn. 23203/2015/342/Pa SP-2015/5867
- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 5.6.2015 pod č.j.: ŽP/5618/15, spis. zn.: ZN/1592/ŽP/14
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz Plzeň, dne 28.4.2015 pod zn. 243/15
- Souhlasy vlastníků se vstupem na pozemek a následnou údržbou dřevinných porostů

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Poběžovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 198 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy