Veřejná zakázka: Bystrý potok, Janovice/Lubno, km 7,200 - 7,400 a Bystrý potok, Janovice/Lubno, km 7,500 - 7,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6529
Systémové číslo: P15V00006523
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2015
Nabídku podat do: 17.08.2015 09:00
Otevírání obálek: 17.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystrý potok, Janovice/Lubno, km 7,200 - 7,400 a Bystrý potok, Janovice/Lubno, km 7,500 - 7,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků na odstranění povodňových škod z 05/2014 na dvou úsecích vodního toku Bystrý potok. Po povodňové situaci v květnu 2014 došlo k významnému zahloubení dna toku, čímž byla narušena stabilita jednotlivých příčných objektů a podélného opevnění.

1.Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,200-7,400
Údržba toku zahrnuje:
- opravu a doplnění kamenného opevnění břehů: LB – 50,7 m, PB - 15,7 m
- v km 7,380-7,407 opevnění nátrže na LB patkou ze záhozu z lomového kamene
- stávající skluzový objekt bude doplněn záhozem z LK
- opravu 3 ks úrovňových kamenných prahů v km 7,246, 7,270 a 7,376
- doplnění 1 ks nového kamenného prahu v km 7,365

Zemina z výkopů bude použita do násypů za opevněním a dorovnání sníženého dna koryta toku. Pro příjezd na staveniště bude použit pozemek p.č. 2200/1 popř. 2201/3 a 3091/2. Dočasné užití pozemků je s vlastníky předem dohodnuto. V rámci přístupu do koryta toku bude vykáceno 20 m2 křovin/náletových dřevin, 4 ks stromů a 1 ks uschlého pahýlu. Cílem navržených opatření je odstranit následky povodně z května 2014.

Tato část zakázky bude zhotovena kompletně dle zjednodušené projektové dokumentace s názvem „Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,200-7,400“ , zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov a to při dodržení podmínek stanovených mimo jiné v níže uvedených rozhodnutích:
- Sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, OŽP pod č. j. MUFO 17027/2015 ze dne 3.7.2015,
- Sdělení orgánu ochrany přírody č.j. 2125/BE/2015-0002 ze dne 8.6.2015,
- Rozhodnutí – výjimky ze ZCHDŽ č.j. 03632/BE/14 ze dne 5.8.2014.

Dále budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

2.Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,500-7,700

Údržba toku zahrnuje opevnění dna pod dřevěnými prahy záhozem z lomového kamene a vytvoření dodatečných stabilizací z příčných kamenných pásů uložených do oblouku. Celkem budou stabilizovány 4 objekty. Bude rozebráno a obnoveno opevnění levého i pravého břehu kolem břehu kolem objektů s ohledem na jejich založení. Z důvodu nepřístupnosti části koryta ze břehu bude provedeno obednění stávajícího stupně v km 7,659 04 z dřevěných fošen nebo hranolů jako ochrana proti poškození při pojezdu korytem toku.
Zemina z výkopů bude použita do násypů za opevněním a dorovnání sníženého dna koryta toku. Pro příjezd na staveniště budou použity místní komunikace p.p.č. 1241/26 a 1241/14 a pozemek p.č. 1239/12. Dočasné užití tohoto pozemku je s vlastníky předem dohodnuto. V rámci přístupu do koryta toku bude vykáceno 30 m2 křovin. Cílem navržených opatření je odstranit následky povodně z května 2014.

Tato část zakázky bude zhotovena kompletně dle zjednodušené projektové dokumentace s názvem „Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,500-7,700“ , zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov a to při dodržení podmínek stanovených mimo jiné v níže uvedených rozhodnutích:
- Sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, OŽP pod č. j. MUFO 26799/2014 ze dne 3.11.2014.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. 4627/BE/2014 ze dne 24.10.2014

Dále budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky celkem bez DPH: 680 tis. Kč ( z toho "Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,200-7,400" 406 tis Kč a "Bystrý potok, Janovice/Lubno, v km 7,500-7,700" 274 tis. Kč)

Místo plnění: IDVT 10212671, č. h. p. 2-03-01-028, katastrální území Janovice u Frýdku -Místku a Lubno, obec Janovice a Lubno, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 679 777 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky