Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Pastviny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6547
Systémové číslo: P15V00006541
Evidenční číslo zadavatele: S6/2015/177
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2015
Nabídku podat do: 23.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 23.09.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Pastviny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty Pastviny:
a) Úpravy ploch, zemní a ostatní související práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nevhodných dřevin na ploše 55 m2, výšky do 1 m, s odstraněním jejich pařezů.
- Odstranění pařezů zasahujících do plochy příkopu nebo pláně lesní cesty, s jejich přesunem na místo určení, zahrnující jejich nakládání na dopravní prostředek a převážení na skládku, kde budou uloženy.
- Odstranění zeminy formou odkopávek a prokopávek, v mocnosti ne větší než bude činit skladba vozovky, nájezdů a skládky dřeva a odbagrování stávajícího terénu (příprava pro sanaci), s následným nakládáním odtěžených zemin na dopravní prostředek a převážením na místa uložení (lesní porosty).
- Vhodná část odstraněné zeminy bude použita do násypů pod komunikace (hutněné násypy).
- Součástí zemních prací a výše specifikovaných přesunů hmot je hloubení rýh pro položení 3 příčných trubních propustků DN 400 (včetně rýh pro vyzdění základů jejich čel a doplňkových objektů - dlažeb na vtocích a výtocích, atd.).
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, skládka, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty, hospodářských nájezdů a skládky dřeva.
- Aby bylo dosaženo požadované únosnosti vozovky i na nestabilních úsecích, musí být provedena sanace pláně lesní cesty, jejíž předpokládaná mocnost byla stanovena na min. 100 mm náležitě zhutněné štěrkodrti frakce 0/63 (v úseku 0,340 – 0,550 km) a dále na min. 200 mm lomového odvalu (frakce 0/125) hutněného po vrstvách (v úsecích 0,000 – 0,340 km a 0,550 – 0,640 km).
- V místech, kde nebude použito sanace, bude položena vrstva filtrační a separační geotextilie v šířce do 6 m.
- Vlastní konstrukce vozovky a přilehlé skládky dřeva bude tvořena podkladní vrstvou ze štěrkodrti a dále z kameniva hrubého drceného frakce 32-63 s výplňovým kamenivem (z vibrovaného štěrku). Stejný druh konstrukce bude použit pro zpevnění skládky dřeva, u níž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu. Vozovka bude dále doplněna o krajnice ze štěrkodrti.
- Ke stavbě 5 hospodářských nájezdů, k níž dojde z důvodu zajištění obnovení plynulosti napojení na zrekonstruovanou lesní cestu, bude použita štěrkodrť frakce 0-63.
- Do koruny komunikace budou osazeny 3 odvodňovací ocelové žlaby, šířky do 200 mm.
- Součástí stavebních prací je i výstavba dalších objektů, které jsou podrobně popsány ve zpracované projektové dokumentaci. Jedná se o 3 příčné trubní propustky DN 400, s čely vyzděnými z lomového kamene a betonu, doplněné o dlážděné objekty na vtocích a výtocích.
- Součástí akce je i zřízení nových podélných odvodňovacích příkopů a příkopů u trubních propustků číslo 1. a 2.
Místo plnění: Polesí Komorní Hrádek, p.p.č. 285/1, 285/7 a 285/10, k.ú. Ondřejov u Prahy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 868 307 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky