Veřejná zakázka: Jindrovský p. ř.km 0,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6565
Systémové číslo: P15V00006559
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.09.2015
Nabídku podat do: 22.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 22.09.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jindrovský p. ř.km 0,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
údržba vodního díla – úpravy toku
Popis stávajícího stavu:
Předmětem stavby je oprava kamenné přehrážky včetně odtěžení sedimentů nad i pod tělesem přehrážky. V rámci akce dojde i k odstranění dřevin.
Popis návrhu a požadavků investora:
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 01 – Kácení dřevin – dle dendrologického průzkumu byly navrženy ke kácení dřeviny, které je nutné odstranit v rámci přípravy staveniště. Jedná se o 16 ks stromů rostoucích mimo les o obvodu kmene od 60 do 300 cm.
SO 02 – Odtěžení sedimentu – bude provedeno odtěžení sedimentu jak z retenčního prostoru (množství 549 m3), tak z prostoru vývařiště (80,1 m3). Sedimenty v celkovém objemu 629,1 m3, tj. 1258,2 t budou odvezeny do cca 13 km vzdálené pískovny v Dalekých Dušníkách a použity na její rekultivaci.
SO 03 – Oprava přehrážky – oprava vlastního tělesa přehrážky a souvisejících objekt – tlumení energie – vývařiště. Jedná se o opravu stavby v totožných parametrech bez dalších úprav vyjma možného doplnění o SO 04 – přizdění základu přehrážky. Přehrážka je vybudována v dl. 29,33 m, její výška je 3,84 m a v současné době je poškozená – volné a vypadané kameny zdiva. Z části bude její těleso u přelivné části až po základ rozebráno, nikoliv strojově zbouráno. Kamenné zdivo po očištění bude použito pro doplnění kamenného záhozu přechodového úseku za vývarem. Nové kamenné zdivo bude řešeno jako zdivo z lomového kamene, průměrná frakce 300 mm. Nové zdivo bude ukládáno na stávající základ s novou těsnící vrstvou v tl. 250 mm jako spojovací můstek z vodostavebního betonu. V případě, že bude odkrytý základ vykazovat vady, kvůli kterým bude ohrožena statika přehrážky, bude rozhodnuto o přizdění základu nového (objekt SO 4). Postupovat se bude tak, že po rozebrání přehrážky se vyhodnotí stav stávajícího základu za účasti statika, stavebního dozoru, projektanta a investora, pokud bude základ vyhodnocen jako kvalitní, bude položka (objekt SO 04) zhotoviteli stavby počítána jako méněpráce, pokud ne, bude objekt SO 04 realizován.
Na pozemku parc. č. 140/2 v k. ú. Vestec u Hřiměždic se nachází otvor s betonovou rourou DN 800, který je vlastníkem pozemku požadován zachovat i při zdění.
Předmětem projektu je dále oprava vývaru dna a stěn závěrného prahu s doplněním těžkým kamenným záhozem ze stávajících kamenů zdiva přehrážky s novým kamenem o hmotnosti kamene 80 až 200 kg, přičemž frakce 200 kg musí být min. 80 %.
SO 04 – Přizdění základu přehrážky – o provádění tohoto stavebního objektu bude rozhodnuto až po vyhodnocení stavu stávajícího základu. Technicky se jedná se o betonovou stabilizační zídku o šířce 800 mm a hloubce cca 1,4 m, která bude přizděna v dolní části na rubové straně přehrážky.

Na akci byly vydány tato stanoviska a povolení:
Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný OŽP MěÚ Dobříš dne 02.09.2015 pod č. j. MDOB 23445/2015/MIS
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, které je zároveň povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydané MěÚ Dobříš dne 26.08.2015 pod č. j. MDOB 22277/2015/BEN
Vyjádření odboru životního prostředí vydané MěÚ Dobříš dne 26.08.2015 pod č. j. MDOB 18998/2015/Šme
Vyjádření vlastníků pozemků a správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části PD.

Místo plnění: Vestec u Hřiměždic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 320 523 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky