Veřejná zakázka: Mušlov III. v km 5,900 – 9,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6634
Systémové číslo: P15V00006628
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520426
Počátek běhu lhůt: 30.09.2015
Nabídku podat do: 22.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 22.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov III. v km 5,900 – 9,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je obnovení protipovodňové ochrany v obci Třemešná. V rámci této zakázky dojde k rekonstrukci opevnění koryta vodního toku v úseku ř. km 5,900 - 9,900. Řešený úsek se nachází v souvisle zastavěné části obce.
Stavba zahrnuje šest stavebních objektů, z toho objekty SO 03 až SO 06 jsou investičního charakteru a ostatní pak charakteru opravy/údržby:
SO 01 - podélné opevnění - 100% čistění stávajících konstrukcí
SO 02 - podélné opevnění - oprava zdí z LK na MC
SO 03 - podélné opevnění - předbetonovaná patka z betonu
SO 04 - podélné opevnění - opěrná zeď z betonu s lícním zdivem z LK
SO 05 - podélné opevnění - opěrná zeď z betonu s lícním zdivem z kamenobetonových prvků
SO 06 - příčné objekty
Bude provedena obnova stabilizace koryta toku v místech, kde stávající opevnění zdmi z kamene na sucho a zdmi z kamene na MC je silně poškozeno, místy v havarijním stavu. S ohledem na blízkost místních a krajských komunikací v téměř celém úseku a z toho plynoucí zátěž z dopravy, která je vyšší než v době vzniku stavby, budou stávající staré zdi nahrazeny odolnějšími konstrukcemi - zdmi s betonovým jádrem a obkladem líce lomovým kamenem (v místech souběhu s komunikacemi budou použity pro obklad líce kamenobetonové prvky). Úseky, kde jsou jen pomístně vypadlé kameny, budou zdi očištěny, dozděny a přespárovány. Narušené základy budou podbetonovány a zajištěny betonovou patkou. Stávající dnová stabilizace bude doplněna o nové dřevěné prahy, dno pod prahy bude opevněno záhozem z lomového kamene. Směrové poměry toku nebudou měněny. Bližší popis technického řešení opatření je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Mušlov III. v km 5,900 - 9,900“, zpracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Mušlov III. v km 5,900 - 9,900, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řehka, při dodržení podmínek stanovených ve Stavebním povolení č. j. Mukrn/201520886/ZP/OH/Su/5 ze dne 3. 8. 2015 vydaném Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí. Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí, stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 30 593 199,- Kč
Místo plnění: IDVT 10216107, k. ú. Třemešná, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 595 651 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky