Veřejná zakázka: BP Loučka v Haňovicích - rizikové kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6639
Systémové číslo: P15V00006633
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2015
Nabídku podat do: 12.10.2015 10:30
Otevírání obálek: 12.10.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Loučka v Haňovicích - rizikové kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Loučka v říčním kilometru 3,750-3,950, k.ú. Haňovice plánováno vyčištění průtočného profilu koryta toku od náletových dřevin a odstranění dřevin přestárlých, nemocných, poškozených hnilobou, které ohrožují bezpečnost osob na okolních pozemcích. Břehový porost má zastoupeny všechny věkové třídy. Je tvořen pouze listnatými dřevinami. Má bohatě vyvinuté keřové a bylinné patro. Většina k probírce určených dřevin je nakloněná a ohrožuje sousedním parcely jak pádem větví, tak pádem i celých stromů. Převládající dřevinou břehového porostu jsou olše černé (Alnus glutinosa) a jasany (Fraxinus excelsior. Vtroušené jsou jilm (Ulmus scabra), vrba (Salix spec.) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Keře jsou zastoupené převážně bezem černým (Sambucus nigra) a lískou (Corylus avellana). V bylinném patru převažuje kopřiva dvojdomá (Urtica dioica), různé druhy ostřic (Carex spec.) a vyskytuje se i česnek medvědí (Allium ursinum).
Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Loučka
IDVT: 10189104
ČHP: 4-10-03-013
k. ú.: Haňovice
ř. km: 3,750-3,950

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Loučka v Haňovicích - rizikové kácení, zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Haňovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 97 674 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky