Veřejná zakázka: BP Javoříčka v Dolech u Bouzova - údržba intravilánu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6641
Systémové číslo: P15V00006635
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2015
Nabídku podat do: 12.10.2015 11:00
Otevírání obálek: 12.10.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Javoříčka v Dolech u Bouzova - údržba intravilánu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Javoříčka, říčním kilometru 0,000-1,000 (1000 m), k.ú. Doly u Bouzova plánováno vyčištění průtočného profilu koryta toku od náletových dřevin a odstranění dřevin přestárlých, nemocných, poškozených hnilobou, které ohrožují bezpečnost osob na okolních pozemcích. Břehový porost má zastoupeny všechny věkové třídy. Je tvořen pouze listnatými dřevinami se dvěma vtroušenými smrky (pravděpodobně umělá výsadba pobřežním) a s bohatým keřovým a bylinným patrem. Většina k probírce určených dřevin je poškozena plujícími ledy a poškozená místa jsou napadena dřevokaznými houbami. Převládající dřevinou břehového porostu jsou Olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby (Salix spec.), vtroušené jsou javory (Acer pseudoplatanus) a jasany (Fraxinus excelsior). Keře jsou zastoupené převážně bezem černým (Sambucus nigra), lískou obecnou (Corylus avellana) a keřovitými vrbami (Salix spec.) V bylinném patru převažuje směs trav a smetánka lékařská (Taraxacum oficinalis). Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Javoříčka
IDVT: 10203228
ČHP: 4-10-02-113
k. ú.: Doly u Bouzova
ř. km: 0,000-1,000

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Javoříčka v Dolech u Bouzova - údržba intravilánu, zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Doly u Bouzova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 159 597 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky