Veřejná zakázka: Závratě km 0,050-0,350

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001774
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 671
Systémové číslo: P15V00000671
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2012
Nabídku podat do: 20.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 20.06.2012 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Závratě km 0,050-0,350
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci k žádosti pro stavební řízení a pro provádění stavby: „Závratě km 0,050-0,350“

Popis návrhu a požadavků investora:
V horním a středním úseku nutnost vybudování soustavy dřevěných stupňů z důvodu snížení nivelety dna, a zpevnění břehů kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku. Těžkým záhozem do dna bude upraven zvláště úsek pod vyústěním ze zatrubnění pod pilou. Ve spodní částí souběžně s místní komunikací dojde k vybudování nízké opěrné zídky a napojení na propustek pod místní komunikací.
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 125 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků