Veřejná zakázka: BP Pašínovický potok 0,000 - 0,500 ř. km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6717
Systémové číslo: P15V00006711
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2015
Nabídku podat do: 30.10.2015 09:30
Otevírání obálek: 30.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pašínovický potok 0,000 - 0,500 ř. km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Údržba břehového porostu Pašínovického potoka, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Vodní tok je v korytě přírodním v intarvilánu osady Pašínovice , Obec Komářice.
Břehové porosty se nachází na pozemku p.č. 2239/33, 2239/17, 943/4 a 2239/30 v k. ú. Pašínovice, následné odvětvení dřevin, spálení větví (nehroubí).
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi s ohledem na Přílohu
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bod č. 6 zpracovat plán BOZP!
Stromy určené k odstranění pod mostem na silnici Strážkovice – Římov označené v PD pod čísly 63, 64, 65, 66 a 67 je nutno odstraňovat s největší opatrností postupně od shora, tj. od vrcholků stromů, po jednotlivých větvích a po částech kmene (kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene) z důvodu blízkosti nadzemního vedení a z důvodu blízkosti přilehlé silnice tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečného provozu tohoto nadzemního zařízení a bezpečnosti provozu na přilehlé silnici.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž je Obec Komářice, bude zhotovitelem protokolárně předána majiteli.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla oznámena 31. 7. 2015 na Magistrátu města České Budějovice – odboru ocharany životního prostředí.
Na stavbu byly vydány:
Souhlas se zásahem do VKP ze dne 8. 10. 2015 Č.j.: OOŽP/7025/2015/Žiž

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Pašínovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 56 310 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy