Veřejná zakázka: BP Roušťka v Růžďce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6735
Systémové číslo: P15V00006729
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.10.2015
Nabídku podat do: 06.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Roušťka v Růžďce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Růžďka v říčním kilometru 0,550-1,900 (1350 m), k.ú. Růžďka plánováno vyčištění průtočného profilu koryta toku od náletových dřevin a odstranění dřevin přestárlých, nemocných, poškozených hnilobou, které ohrožují bezpečnost osob na okolních pozemcích. Břehový porost má zastoupeny všechny věkové třídy. Je tvořen listnatými dřevinami s bohatým keřovým a bylinným patrem. K těžbě byly označeny pouze dřeviny, které výrazně zasahují do průtočného profilu koryta a tvoří překážku plaveninám, dále stromy, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ohrožují pádem okolí vodního toku. Vyřežou se všechny v průtočném profilu do šikmé výšky 2 metry od průměrné vodní hladiny. U 40 stromů bude provedeno směrové kácení, u 4 stromů postupné kácení bez spouštění částí kmene a koruny.
Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

vodní tok: Roušťka
IDVT: 10197263
Č. h. p.: 4-11-01-089
k. ú.: Růžďka
ř. km: 0,550-1,900

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Roušťka v Růžďce, zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Růžďka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 385 379 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky