Veřejná zakázka: BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6815
Systémové číslo: P15V00006809
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/063
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.11.2015
Nabídku podat do: 10.12.2015 09:30
Otevírání obálek: 10.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o běžnou údržbu břehového porostu koryta vodního toku Škeblice, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Vodní tok je v korytě přírodním v intarvilánu osady Kladenské Rovné , Obec Kájov.
Břehové porosty se nachází na pozemku p.č. 1036/8, 1036/9 a 1036/10 v k. ú. Kladenské Rovné, následné odvětvení dřevin, spálení větví (nehroubí).
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi s ohledem na Přílohu
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bod č. 6 zpracovat plán BOZP!
Stromy určené k odstranění pod mostem na silnici Český Krumlov – Černá v Pošumaví na pozemku parc. č. 1035/2 označené v PD pod čísly 3, 4, 5 a 6 je nutno odstraňovat s největší opatrností postupně od shora, tj. od vrcholků stromů, po jednotlivých větvích a po částech kmene (kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene) z důvodu blízkosti nadzemního vedení a z důvodu blízkosti přilehlé silnice tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečného provozu tohoto nadzemního zařízení a bezpečnosti provozu na přilehlé silnici. Rovněž tak stromy určené k odstranění nad mostem na silnici Český Krumlov – Černá v Pošumaví ve spodní části toku směrem proti toku na pozemku parc. č. 1036/8 označené v PD pod čísly 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21 a 25 je nutno odstraňovat s největší opatrností postupně od shora, tj. od vrcholků stromů, po jednotlivých větvích a po částech kmene (kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene) z důvodu blízkosti nadzemního vedení a z důvodu blízkosti přilehlých stavební objektů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž je Obec Komářice, bude zhotovitelem protokolárně předána majiteli.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté a bříza bělokorá 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH

V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla oznámena 29.7.2015 na Městském úřadě Český Krumlov.

Na stavbu byly vydány:
Souhlas se zásahem do VKP Č.j.: MUCK 58867/2015/OŽPZ/Fo

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Kladenské Rovné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků