Veřejná zakázka: BP Losinka - Rapotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6818
Systémové číslo: P15V00006812
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/097
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2015
Nabídku podat do: 09.12.2015 10:00
Otevírání obálek: 09.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Losinka - Rapotín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V současné době tvoří břehový porost rostoucí na březích v minulosti technicky upraveného koryta vodoteče Losinky, v úseku km 1,360 do km 2,200, přestárlé topoly a podsadba dřevin stáří cca 15 let (jasan, javor, olše a keřové patro).
Topolová liniová výsadba provedená v 50-tých letech minulého století je ve špatném zdravotním stavu. Na stromech je patrné prosychání korun, částečný jejich rozpad s lámajícími se větvemi nebo i částmi korun. To způsobuje ohrožení osob procházejících pod stromy. Také provedená podsadba potřebuje uvolnit a zajistit lepší podmínky k růstu (světlo, přísun živin odebíraných topoly apod.).
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle § 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je plánována probírka břehového dřevinného porostu na vodním toku Losinka v obci Rapotín, z důvodů zdravotních a pěstebních (obnova BP).
Na základě zaměření pozemků pomocí GPS byly určeny stromy (topoly) rostoucí na pozemcích, ke kterým má právo hospodařit organizace Lesy České republiky, s.p. Tyto stromy jsou označeny reflexní oranžovou barvou (87 ks topolů). Dřeviny rostoucí na cizích pozemcích nejsou v rámci tohoto projektu řešeny. Do vzniklých proluk po vykácených topolech bude provedena následná výsadba břehového porostu.
Kácení dřevin musí být prováděno ve vegetačním klidu tj. v období od listopadu do konce března a bude rozděleno do dvou let.
Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Losinka
IDVT: 10194288
ČHP: 4-10-01-080
k. ú.: Rapotín
ř. km: 1,360-2,200

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace pro realizaci břehového porostu „BP Losinka – Rapotín“, zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Na základě požadavku MěÚ Šumperk – OŽP proběhne kácení ve dvou dílčích etapách (r. 2016 a 2017).

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Rapotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 489 739 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků