Veřejná zakázka: BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6820
Systémové číslo: P15V00006814
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2015
Nabídku podat do: 15.12.2015 09:30
Otevírání obálek: 15.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o Žihlický potok od soutoku s Mladotickým potokem po železniční trať Plzeň – Žatec a jeho dva pravobřežní přítoky. Až na část SO 02 se koryta toků nacházejí v extravilánu. Údržba břehových porostů bude sloužit jako příprava před kompletní údržbou koryt toků (odstranění nánosů, drobné opravy, příp. odstranění pařezů).V dané lokalitě se nacházejí porosty v průtočném profilu koryta toku. Na a za břehovou hranou koryta se nacházejí stromy proschlé, přestárlé (topoly 30 až 40let) a s počínající hnilobou. Průtočný profil koryta je značně omezen a zapříčiňuje další tvorbu nánosu. Dosud stojící stromy by po svém pádu mohly dále zmenšit průtočný profil koryta a jsou rizikové vzhledem ke svému umístění (intravilán, pohyb osob). Stromy rostou rovněž těsně nad opevněním nebo přímo z něho. Výše zmíněné porosty budou pokáceny a vyřezány, odstraněno spláví..Valná většina porostů se nachází na pozemcích ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
Rozsah prací je dán rozpočtem.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace “BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky, vypracované Projekční firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň, odpovědní řešitelé: RNDr. Ing. Miroslav Hájek , autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability, ČKA: 03 284 a Ing. Tereza Tomanová – autorizovaná architektka krajinářské architektury, ČKA: 03 363, řešitelský tým: Ing. Tereza Loudová a Bc. Jan Sláma..Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na údržbu byly vydány:
- souhrnné vyjádření k údržbě břehového porostu vydané Městským úřadem Kralovice, odbor životního prostředí, dne 14.9.2015, č.j.: OZP/17688/2015/Kou
- vyjádření MO ČRS Plasy, dne (mail)
- stanovisko k projektové dokumentaci vydané Obcí Pastuchovice, dne 16.9.2015, č.j.: 153/15
- vyjádření ČRS – západočeský územní svaz, dne 17.9.2015, č.j.: 485/15
- vyjádření Obce Žihle k PD, dne 24.9.2015,
- rozhodnutí o povolení kácení vydané Obcí Žihle, dne 24.9.2015
- sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, dne 9.7.2015, zn.: 46540/2015/342/Pa
- vyjádření vlastníků pozemků
- vyjádření správců sítí

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Přehořov u Žihle, Žihle, Pastuchovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 718 285 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky