Veřejná zakázka: Oprava 4 LC na LHC Žlutice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001819
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 693
Systémové číslo: P15V00000693
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 4 LC na LHC Žlutice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu čtyř lesních cest, hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele. Oprava bude provedena :
1 - LC K Točně
Na této cestě bude provedena profilace podkladu a následné zhutnění. Dále bude provedeno doplnění kamenivem dle staničení a následné překalení. Pravostranný příkop bude vyřezán od náletů a vyčištěn. Na cestě jsou tři mosty , které budou očištěny a bude provedena oprava zabradlí. Cesta bude zakončena točnou o průměru min. 15m.
2 - LC Mašličky
Tato cesta je měkká traktorová , bude provedena profilace a následné hutnění cesty a v rozsahu 1200 m2 bude nasypáno kamenivo v tl 150 mm a následně zakaleno. Dále bude proveden výkop příkopu a osazení svodnic dle určení na místě samém.
3 - LC Čerťák
Jedná se o měkkou cestu bez štěrkového podloží. Tato cesta bude přeprofilována a zhutněna a zavezena v celé délce kamenivem dle výkazu. Na cestě budou osazeny dřevěné svodnice, které budou zaústěny do nově zřízených pér do porostu.
4- LC K Doubkům
Na této cestě bude provedeno zhutnění stávajícího podkladu a následný návoz a rozprostření štěrku dle výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 820 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky