Veřejná zakázka: Brtnický potok ř. km 0,000-0,700 PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6931
Systémové číslo: P16V00000022
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/186
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.01.2016
Nabídku podat do: 25.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 25.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brtnický potok ř. km 0,000-0,700 PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešený úsek toku se nachází v intravilánu obce Český Šternberk. Úsek začíná nad silničním mostem v km 0,284 a končí kamenným mostem nad zaústěním Šternovského potoka v km 0,610. Stavební práce se budou týkat pouze koryta toku a jeho nejbližšího okolí.
Účelem stavby je oprava či obnova poškozených příčných objektů a poškozeného břehového opevnění, čímž dojde k zajištění stability koryta vodního toku. Dále dojde k obnově kapacity koryta a ochraně okolo stojících nemovitostí a infrastruktury (komunikace, vodovod, …).
• Jedná se o stavbu trvalou.
• Řešený úsek se nachází v intravilánu obce Český Šternberk.
• Celková délka řešeného úseku je 240 m.
Stavba „Brtnický potok, ř. km 0,000-0,700 - PŠ“ se bude členit na 2 stavební objekty.
SO 01 – Oprava
SO 02 – Rekonstrukce
Stavba zasahuje do ochranných pásem IS. Jedná se o ochranné pásmo elektrického vedení (ČEZ Distribuce, a. s.), vodovodu a kanalizace (Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.) a sdělovacího vedení (Telefónica Czech Republic, a.s.).
V úseku km 0,380-0,395 bude zrekonstruována opěrná zeď na levém břehu, která bude přespárována a bude opravena patka podél zdi. Pravém břehu bude doplněna rovnanina z l.k. Na začátku úseku bude ve dně zhotoven pás z l.k. do podkovy, který zajistí niveletu dna. Na začátku a konci zdi bude obnoven betonový práh s obkladem z l.k. Mezi pásem a prahem oboustranně včetně dna a pak dále na pravém břehu bude provedeno opevnění rovnaninou z l.k. Dno mezi prahy bude opevněno dlažbou z l.k. na sucho.
V úseku km 0,395-0,469 bude obnoveno původní opevnění břehů a dna a původní prahy. Do dna bude umístěno 6 prahů z betonu s obkladem. Pravý břeh a dno v celé délce v km 0,395-0,469 budou opevněny dlažbou z l.k. na sucho s betonovou patkou obloženou kamenem. Pouze okolo prahů bude na pravém břehu provedena dlažba do CM, stejně tak ve dně pod spádovými stupni. Levý břeh bude v km 0,395-0,442 opevněn dlažbou z l.k. na CM s betonovou patkou obloženou kamenem a v km 0,443-0,469 bude opevněn obnovenou opěrnou zdí, která bude provedena jako betonová s obkladem z l.k.
Na březích v úseku km 0,469-0,494 bude obnovena rovnanina z l.k. a dva pásy z l.k. do podkovy pro stabilizaci dna.
V úseku pod brodem v km 0,556-0,560 bude obnoven balvanitý skluz ukončený pásem z l.k., který bude zajišťovat stabilitu brodu. V úseku km 0,538-0,556 bude na levém břehu odtěžen sediment a vyprofilováno koryto a na pravém břehu bude obnoveno opevnění patky břehu rovnaninou z l.k.
Nad brodem v km 0,565-0,579 bude odtěžen nános na levém břehu a opraveno opevnění dlažby z l.k. a CM na březích koryta a dlažbou z l.k. na sucho ve dně koryta.
V úseku mezi mosty v km 0,586-0,606 bude odtěžen nános pod soutokem na levém břehu a opravena dlažba na CM ve dně koryta. Na pravém břehu bude provedena oprava dlažby na CM v km 0,600-0,606.
Na akci byly vydány tyto vyjádření a souhlasy:
Vyjádření k vedení sítí
ČEZ Distribuce, a.s.
Telefónica Czech republic, a.s.
Čepro, a.s.
Českomoravská distribuce, s.r.o.
MERO ČR, a.s.
RWE Disribuční služby, s.r.o.
Ministerstvo obrany - VUSS
NET4GAS, s.r.o.
itself, s.r.o.
Vodafone, a.s.
T-Mobile Czech epublic, a.s.
Türk Telecom Intrnational CZ, s.r.o.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Vyjádření organizací
MO ČRS Český Šternberk
Povodí Vltavy, s.p.
Policie DI Benešov
KSÚS
Vyjádření vlastníků
Barešová Věra
Bedrna Zdeněk
Bedrnová Eva
Vyjádření úřadů
Městský úřad Benešov - OŽP - Souhrnné vyjádření
Městský úřad Benešov - OŽP - Dotčení VKP
Městský úřad Benešov - OŽP - 50 m od lesa
Městský úřad Benešov - Silničnísprávní úřad
Městský úřad Benešov - Státní památková péče
Městys Divišov - Stavební úřad - §15
Městys Divišov - souhlas se stavbou
Městys Český Šternberk - souhlas se stavbou
Městys Český Šternberk - povolení kácení dřevin

Místo plnění: Český Šternberk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 618 629 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky