Veřejná zakázka: Kání potok - PPO

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001827
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 698
Systémové číslo: P15V00000698
Evidenční číslo zadavatele: 004/957/1/45246000-3/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 208021
Počátek běhu lhůt: 17.02.2012
Nabídku podat do: 12.03.2012 08:00
Otevírání obálek: 12.03.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kání potok - PPO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnovení základních parametrů koryta vodoteče v původní - stávající trase koryta toku.
Stabilizace nivelety dna bude dosažena obnovením a vložením příčných objektů - dnových a spádových, které tvoří základní stabilizační prvky navržené nivelety dna. Polohově jsou objekty navrženy převážně do míst poškozených erozí, výškově do podélného spádu 3 %.
Úseky mezi těmito objekty budou doplňovány dle materiálových možnosti stavby vždy postupně
směrem od objektu, tzn. dílčí středová část úseku v první fázi po stavbě bude tvořit tůně s vodní
hladinou.
Dnové objekty – stabilizační balvanité pasy.
Spádové objekty - balvanité prahy vytvářející převýšení 0,6 m a objekty se stabilizačním
železobetonovým žebrem vytvářející převýšení 1,4 m. Pod těmito objekty je navržen dnový objekt
pro fixaci a stabilizaci budoucí vytvořené tůně.
Navržené objekty netvoří ostrou přelivnou fixní hranu ve dně, přelivná hrana je členitá a pružná, dojde k vytvoření retenčního prostoru pro zachytávání splavenin. V úsecích mezi navrženými příčnými objekty (v části tůně) a s břehovou erozí je navrženo podélné opevnění ve formě rovnaniny z lomového kamene.
Předmětem stavby je náprava povodňové škody na vodním toku Kání. Vlivem vyššího stavu vody došlo k poškození hrazenářských úprav. Účelem stavby je zajištění stability řešených částí toku zajištěním a zpevněním břehů kamennými rovnaninami a konstrukcí příčných objektů (pasy, prahy, žebra).
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace
„Kání potok“ zpracované firmou Maresa s.r.o., Býšť 260, 553 22, Býšť.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č. j. MěÚ/OŽP/42512/2011/VH/Do-231/1 ze dne 12.10.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 371 237 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky