Veřejná zakázka: BP Starý potok, ř.km 4,400 – 4,750

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6998
Systémové číslo: P16V00000089
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2016
Nabídku podat do: 11.02.2016 12:00
Otevírání obálek: 11.02.2016 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Starý potok, ř.km 4,400 – 4,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu v daném úseku Starého potoka a navazující části náhonu Starého potoka v k.ú. Nečtiny, Navržené úpravy zeleně spočívající v kácení a pročišťování břehového porostu jsou situovány v intravilánu obce Nečtiny. Údržba spočívá v zásazích z hlediska protipovodňové ochrany, druhové skladby a prostorové struktury porostů a zahrnuje dřeviny odumřelé, vyvrácené, výrazně šikmé a podvládné stromy, dále exempláře s proschlými a prolámanými korunami, které jsou ohroženy povětrnostními vlivy a hrozí pádem do koryta či mimo něj. V celém řešeném úseku vodního toku budou selektivně odstraněny zdravotně i pěstebně neperspektivní dřeviny, popř. jejich části a především dřeviny zasahující do koryta toku, které výrazně zužují průtočný profil nebo tvoří v korytě bariéru.
Údržba břehového porostu je plánována na pozemcích České republiky, s právem hospodaření pro LČR, s.p., Státní pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále na pozemcích obce Nečtiny a pozemcích soukromých vlastníků.
Rozsah prací je určen rozpočtem a projektovou dokumentací (viz níže).
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr údržby břehového porostu "BP Starý potok, ř.km 4,400-4,750; k.ú. Nečtiny“, vypracované projekční firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň. Odpovědnými řešiteli jsou: RNDr. Miroslav Hájek, autorizovaná projektant územních systémů ekologické stability, ČKA: 03 284 a Ing. Tereza Tomanová, autorizovaná architektka krajinářské architektury, ČKA: 03 363. Řešitelský tým doplňuje: Ing. Tereza Loudová a Bc. Jan Sláma.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v trase inženýrských sítí - v ochranném pásmu vodního zdroje Nečtiny (zdroj vody a úpravna vody pro vodovod Nečtiny), vodovodu Nečtiny, zařízení a ochranného pásma podzemní a nadzemní síťe NN (včetně stanice), dále síť a ochranné pásmo sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a splaškové kanalizace.
Zhotovitel bude respektovat podmínky uvedené v PD (Dokladová část a vyjádření správců inženýrských sítí a podmínky pro práce v ochranných pásmech).
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky/nájemci.
Dle vyjádření ČRS nesmí dojít k zásahu těžkou technikou do vodního toku a kontaminaci vodního prostředí žádnými závadnými látkami (při odklízení dřevní hmoty nebude pojížděno technikou v trase toku).
K akci údržby BP byly vydány následující doklady:
- souhrnné stanovisko k údržbě břehového porostu vydané Městským úřadem Kralovice, odbor životního prostředí, ze dne 9. 9. 2015, č.j.: OZP/17741/2015,
- Stanovisko k zásahu do VKP (je součástí souhrnného stanoviska Odboru životního prostředí, MěÚ Kralovice – viz výše),
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané obecním úřadem Nečtiny, ze dne 7. 9. 2015, č.j.: 319/2015,
- vyjádření Českého rybářského svazu – západočeský územní svaz k realizaci akce, ze dne 17. 9. 2015, č.j.: 485/15,
- vyjádření – souhlas Českého rybářského svazu – místní organizace Manětín, ze dne 6. 10. 2015, (e-mail),
- vyjádření k projektové dokumentaci vydané obcí Nečtiny, ze dne 7. 9. 2015, č.j.: 318/2015,
- vyjádření starosty obce Nečtiny ke štěpkování a uložení dřevní hmoty, ze dne 30. 9. 2015, (e-mail),
- sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 9. 7. 2015, zn.: 46540/2015/342/Pa SP-2015/11401,
- vyjádření k akci a stanovení podmínek realizace společnosti Veolia – VODÁRNA PLZEŇ a.s., ze dne 17. 9. 2015, zn.: 2015/03869,
- vyjádření k akci – souhlas s kácením a probírkou a souhlas se vstupem na pozemky vydaný Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, ze dne 15. 9. 2015, zn.: SPU 479883/2015/104/Bal,
- vyjádření k akci – souhlas se vstupem na pozemky vydaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Plzeň, odbor hospodaření s majetkem státu, ze dne 7. 9. 2015, č.j.: UZSVM/P/20618/2015-HMSU,
- vyjádření vlastníků pozemků (souhlasy s provedením akce, s přístupy na pozemky, prohlášení o vlastnictví pozemků),
- vyjádření správců sítí, stanovení podmínek realizace akce (ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 3. 8. 2015; ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 3. 8. 2015; CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 3. 8. 2015; RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 3. 8. 2015; Vodárna Plzeň a.s., ze dne 4. 8. 2015; Obec Nečtiny – zákres kanalizace.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v PD a ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Nečtiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 485 281 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky