Veřejná zakázka: BP Chotíkovský potok ř. km 0,66 - 1,02

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6999
Systémové číslo: P16V00000090
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2016
Nabídku podat do: 11.02.2016 09:30
Otevírání obálek: 11.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chotíkovský potok ř. km 0,66 - 1,02
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Chotíkovském potoce, spočívající v odstranění neperspektivních a poškozených dřevin, dřevin vrostlých do průtočného profilu a dřevní hmoty tvořící překážku v profilu toku a v provedení redukčního řezu dřevin z hlediska prevence provozní nebezpečnosti. Údržba je plánována na pozemcích SPÚ, obce a pozemcích soukromých vlastníků.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Chotíkovský potok “, vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Částkova 73. 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v trase inženýrských sítí (IS) obecního vodovodu, kanalizace, ochranných pásmech VN, NN ČEZ Distribuce a.s., (včetně nezakresleného propojení trasy nadzemního vedení NN přes p.p.č. 771/2 u p.p.č.770, plynárenského zařízení STL RWE, kabelů sítě elektronických komunikací společnosti CETIN. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, vyjádření správců sítí a podmínky pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ, bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky/nájemci.
Dle vyjádření ČRS nebude při odklízení dřevní hmoty pojížděno technikou v trase toku.
K akci byly vydány následující doklady:
- OŽP MěÚ Nýřany, závazné stanovisko zásahu do VKP, č.j. OŽP-Han/82/2016, ze dne 4.1.2016
- stanovisko MěÚ Nýřany OŽP, č.j.OŽP-JAN/32022/2015
- rozhodnutí povolení kácení obce Chotíkov, č.j. 844/2015, ze dne 6.1.2016 a č.j.844/02/2015, ze dne 9.12.2015
- vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j.67377/2015/342/Pa, ze dne 30.12.2015
- ČRS z.s., ZÚS Plzeň č.j. 957/15, ze dne 4.1.2015
- MO ČRS Křimice, ze dne 18.12.2015
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0100493474, ze dne16.11.2014 sdělení o existenci sítí vzdušného vedení, podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech VN, NN,
- Sdělení ČEZ ICT, Zn. 0200382155, ze dne 18.11.2014
- CETIN vyjádření k existenci sítí a podmínky ochrany SEK, č.j.737585/15 ze dne 18.11.2015,
- sdělení k existenci sítí RWE Distribuční služby, zn.5001219087 ze dne 27.11.2015
- Veolia Vodárna Plzeň a.s., č.j.827/11/15, ze dne 19.11.2015
- Obecní úřad Chotíkov vyjádření k existenci sítí vodovodu a kanalizace ze dne 1.12.2015
Souhlasy s navrženou údržbou a se vstupem na pozemek a stanovením podmínek vlastníků pozemků:
- paní Wiesnerová Jana, ze dne 9.12.2015 p.p.č.418, p.Roman Wiesner, ze dne 9.12.2015, p.p.č.418
- Krokovo družstvo, ze dne 15.1.2015, p.p.č. 485/2, 466/4, 467/3, 485/2
- obec Chotíkov 9.12.2015, p.p.č. 485/1, 466/5, 467/5, 771/3, a 15.1.2016 p.p.č.774/2
- SPÚ KPÚ pro Plzeňský kraj č.j. SPÚ 431465/2015/104/Bal, ze dne 10.12.2015 p.p.č. 771/2,467/1,764/2,773/2

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Chotíkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 193 083 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Berounky, Sukova2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky