Veřejná zakázka: BP Čaňkovský potok ř.km 0,9-1,4 a ř.km 3,38-4,35

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7059
Systémové číslo: P16V00000150
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.02.2016
Nabídku podat do: 07.03.2016 09:30
Otevírání obálek: 07.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Čaňkovský potok ř.km 0,9-1,4 a ř.km 3,38-4,35
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na vymezených úsecích Čaňkovského potoka a přítocích, spočívající v odstranění suchých, poškozených dřevin, dřevin vrostlých do průtočného profilu a dřevní hmoty, tvořící překážku v profilu toku a v provedení redukčního řezu dřevin z hlediska prevence provozní nebezpečnosti. Údržba je plánována na pozemcích ČR LČR, Městyse Stráž a pozemcích soukromých vlastníků.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Čaňkovský potok ř.km 0,9-1,4m /Hamr/ a ř.km 3,38-4,35 /Valcha/“, vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova 16. 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v trase inženýrských sítí (IS) a ochranných pásmech VN, NN ČEZ Distribuce a.s., sítě elektronických komunikací společnosti CETIN,včetně zákresu cizí sítě. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, vyjádření správců sítí a podmínky pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR s příslušností hospodařit pro LČR, a pozemků Městyse Stráž a p.p.č. 680/2 pana M. Svobody bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínek oznámení včasného zahájení prací, užití vhodné techniky a příznivých klimatických podmínek, aby nedošlo k poškození zamokřených pozemků, následné uvedení pozemků do původního nebo řádného stavu, který bude odsouhlasen při zpětném předání a převzetí pozemků vlastníky/nájemci. Jakoukoliv změnu navržené trasy přístupů nutno předem s vlastníky pozemků písemně, doložitelně předjednat.
Dle vyjádření ČRS nesmí dojít ke znečištění toku ropnými a jinými látkami.
K akci byly vydány následující doklady:
- závazné stanovisko zásahu do VKP, OŽP MěÚ Tachov 2146/2015-OŽP/TC 246.4, ze dne 16. 11. 2015
- souhrnné vyjádření MěÚ Tachov OŽP, č. j. 2166/2015-OŽP/TC, ze dne 29. 9. 2015
- Městys Stráž Povolení kácení č. j. 647/15/LT ze dne 8. 10. 2015
- Povodí Vltavy č. j.52753/2015/342/Pa, ze dne 9. 10. 2015
- Městys Stráž stanovisko k PD č. j. 647/15/LT, ze dne 13. 10. 2015
- ČRS z.s., ZÚS Plzeň č. j. 525/15, ze dne 12. 10. 2015
- ČRS MO Tachov, 5/15, ze dne 2. 7. 2015
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0100460835, ze dne 1. 9. 2015 sdělení o existenci energ. zařízení, vzdušného vedení, podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech VN, NN,
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0100494854, ze dne 23. 11. 2015 sdělení o existenci energetického zařízení, vzdušného vedení NN
- Sdělení ČEZ ICT, Zn. 0200354577, ze dne 31. 8. 2015 nedojde ke střetu
- CETIN vyjádření k existenci sítí a podmínky ochrany SEK, č.j.673829/15 ze dne 18.11.2015,
- sdělení k existenci sítí RWE Distribuční služby, zn. 5001173518 a 5001173513 a 5001173511ze dne 31. 08. 2015 nedojde ke střetu se zařízením GaS Net s.r.o.
- VaK Karlovy Vary 2x ze dne 24. 9. 2015, nedojde ke střetu
Souhlas s navrženou údržbou a se vstupem na pozemek a stanovením podmínek vlastníků pozemků:
- Městys Stráž p.p.č.722/1 ze dne 6. 11. 2015,
- Městys Stráž ze dne 13.10.2016 p.p.č. 3996, 3998, 4048 k.ú. Stráž u Tachova, p.p.č.808, 809/1, 957, 1048 k.ú. Borek u Tachova a p.p.č. 3973, 3981, 3987, 3995, 3996, 3998, 4046, 4048, 4052, 4053, 4056 k.ú. Stráž u Tachova, 722/1, 806/5, 808, 809/1, 898, 899, 932, 956, 957, 1048, 1049, 1050 k.ú. Borek u Tachova,998/9 Bernartice u Stráže, 754,755, 756 k.ú. Olešná
- pí.Valečková p.p.č.903
- p. Marcel Svoboda p.p.č.680/2
- Ing. Pavel Novák p.p.č.3978,3979,3971,3972,3978,3979
Souhlasy vlastníků a nájemců pozemků se vstupy:
- pí.Šnedrlová p.p.č.3963,3964,3966,3967
- pí.Šeneková p.p.č.902,904
- Státní statek Jeneč p.p.č. 3982, 3983
- p. Ladislav Svoboda p.p.č.720/4, 1052
- Ing. Petr Klain pozemek p.p.č.997/1
- SJM Vašíčkovi p.p.č.1067,806/12,1047,1051
- pí. Šurganová nájemce pozemku p.č.754
- p. Martin Fišpera nájemce pozemku p.p.č. 932
Čeň
Místo plnění: k.ú. Stráž u Tachova, Borek u Tachova, Bernartice u Stráže, Městys Stráž, , ORP: Tachov, Kraj: Plzeňský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 133 274 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky