Veřejná zakázka: Technické zhodnocení LC Záhoří, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7065
Systémové číslo: P16V00000156
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.02.2016
Nabídku podat do: 11.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.03.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technické zhodnocení LC Záhoří, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na začátku a konci trasy jsou výrazné směrové změny trasy s poměrně malým poloměrem. Proto bude nutné rozšířit vozovku i pro průjezd současných vozidel. Na konci trasy v km 1,190 je navržena točka, kde bude možná změna směru jízdy, protože dotčená lesní cesta je řešena se slepým ukončením bez možnosti průjezdu. Točka má rozjezdy s lesní cestou s poloměrem 15,0m a šířku 6,0m.
Lesní cesta je v celé délce navržena s vozovkou z penetračního makadamu šíře 3,0m, s krajnicemi šířky 0,5m.
S ohledem na geologické a místní poměry v trase a předpokládané dopravní zatížení bylo navrženo provozní zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:
km 0,00 – 1,255
- Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 a 1,8 kg/m2
- Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem tl.10cm
- Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2
- Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm tl.20 cm
- Vyrovnání povrchu cesty kamenivem 0,1m3/m2

V průběhu trasy je navržená výplň erozních rýh a výmolů šetrkodrtí vel.0-63mm.
Hutnění pláně lesní cesty i jednotlivých vrstev vozovky je nutné doložit hutnící zkouškou. Uvedené tloušťky vrstev jsou již po zhutnění. Hutnění je nutné provádět odpovídající technikou kontinuálně již při navážení materiálu jednotlivých vrstev. Za hutnění nelze považovat průjezd nákladních vozidel navážejících materiál. Při úpravě podkladů je nutné zajistit jednostranný příčný sklon alespoň 3,0% ve směru po svahu. Tím dojde k odvedení části dešťových vod mimo vozovku lesní cesty a snížení jejích erozivních účinků plošným odtokem.
Součástí úpravy je i rekonstrukce propustku na Svérázském potoce, který byl téměř zničen při průtoku povodňových vod a došlo zde zároveň i k destrukci tělesa cesty i koryta vodoteče pod propustkem. Aby došlo ke zmírnění případné eroze povodňovým průtokem, navrhujeme snížení nivelety lesní cesty o cca 30cm na délku 10m a tím dojde k vytvoření přelivné hrany pro převedení povodňových průtoku a jejich částečnému soustředění do opevněného místa. Nájezdy ke sníženému místu se provedou ve sklonu 1:10 na délku 3,0m na obě strany. Celý takto vytvoření přeliv bude proveden z dlažby z lomového kamene tl.25cm do betonového lože tl.15cm.
Nový propustek je navržen z plastového potrubí 800mm délky 7,5m s betonovými čely. Nejprve je nutné provést sanaci koryta a tělesa cesty provedením opěrné zdi z drátokamene (gabion), která zajistí dostatečnou stabilitu stěny koryta vodoteče a lesní cesty. Tyto gabiony jsou navrženy výšky 1,0m a šířky 1,5m na délku 10m ve třech řadách až do úrovně nivelety komunikace. Budou posunuty o 0,5m vůči sobě směrem do svahu. Pro založení zdi se provede odkopávka hloubky cca 0,5m dle místních podmínek a tím dojde k vytvoření základové plochy pro ze. Pod takto vytvořenou zdí bude ještě proveden težký zához z lomového kamene s poštěrkováním. Svah a dno příkopu na vtoku do propustku bude opevněn dlažbou z lomového kamene tl.25cm do betonového lože tl.15cm.
V prostoru nového propustku bude rozšířena vozovka a zpevněná krajnice i z bezpečnostních důvodů. Je zde velký výškový rozdíl mezi niveletou cesty a dnem potoka, a protože tato část cesty bude sloužit i k převedení povodňových průtoků, není možné osadit v dotčeném úseku svodidla.

Místo plnění: k.ú. Svéráz, Záhoří u Větřní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 954 915 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky