Veřejná zakázka: Dražůvka v km 4,0-5,7

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001883
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 710
Systémové číslo: P15V00000710
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.06.2012
Nabídku podat do: 22.06.2012 11:00
Otevírání obálek: 22.06.2012 11:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dražůvka v km 4,0-5,7
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na opravu koryta vodního toku Dražůvky v km 4,0-5,7, které bylo již několikrát v řešeném úseku poškozeno povodňovými průtoky zejména po přívalových deštích. Během těchto zvýšených průtoků došlo k zahloubení nivelety dna koryta toku a odhalení základových částí břehového opevnění, které je v daném úseku tvořeno zdmi a dlažbami z lomového kamene. Následkem těchto jevů dochází k poškozování dlažeb, jejich sedání a rozplavování.
Projektová dokumentace bude řešit provádění prací ve stávajícím korytě a bude respektovat původní niveletu dna. U podélného opevnění, které je tvořené zdmi a dlažbou z lomového kamene, bude dokumentace řešit jejich očištění od nánosů a vegetace a následné opravení, případně zpětné doplnění chybějících úseků. Niveleta dna toku a zajištění základových částí podélného opevnění bude řešeno systémem kamenných pasů tvořených rovnaninou z lomového kamene.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 224 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky