Veřejná zakázka: Rekonstrukce a opravy asfaltových lesních cest na polesí Višňová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7103
Systémové číslo: P16V00000194
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 29.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a opravy asfaltových lesních cest na polesí Višňová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Pražská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty nebo do jejích hospodářských nájezdů, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, krajnic a hospodářských nájezdů (o mocnosti do 20 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním okrajů pláně lesní cesty a jejích hospodářských nájezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (rozjezd, svodnice, dopravní značení, atd.):
- Ze stávající kalené konstrukce lesní cesty budou odstraněny 4 ocelové svodnice délky 4 m, které budou uloženy v areálu polesí Višňová (Buda).
- Před pokládkou hlavních konstrukčních vrstev z asfaltového betonu dojde k vyplnění hrubých nerovností, ve formě úpravy dosavadního krytu z kameniva, s doplněním kamenivem drceným frakce 0-32 mm, s jeho urovnáním v podélném a příčném směru a posypem drobným drceným kamenivem, včetně náležitého zhutnění těchto vyrovnávacích vrstev stávajícího kaleného povrchu.
- Hlavní konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny z podkladní a obrusné vrstvy asfaltového betonu, spojené živičným postřikem s dosavadním podkladem.
- Dodržení návaznosti rekonstruované lesní cesty na 2 přilehlé hospodářské nájezdy bude dosaženo navážením, rozprostřením a hutněním jejich jednotlivých konstrukčních vrstev. Konstrukce hospodářských nájezdů bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (63-150), s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63).
- Krajnice nové komunikace budou zpevněny štěrkodrtí, v průměrné tloušťce 150 mm po zhutnění.
- V napojeních na stávající asfaltové komunikace dojde k řezání spár šířky 4 mm, do hloubky 60 mm, v celkové délce 14 m, s utěsněním dilatační spáry za tepla.
- Po dobu stavebních prací bude zhotovitel na výjezdu z lesní cesty „Pražská“ udržovat funkční dopravní značení zřízené podle požadavku SÚS. Po dokončení prací dojde na tomto rozjezdu k osazení 2 ks červených směrových sloupků.

Technické řešení rekonstrukce a oprav na lesní cestě "Vodní nádrž Buda":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, jejích hospodářských nájezdů nebo do obnovovaných příkopů, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, krajnic, hospodářských nájezdů (o mocnosti do 20 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním okrajů pláně lesní cesty a jejích hospodářských nájezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny.
- Součástí zemních prací bude hloubení rýhy pro prodloužení čela příčného trubního propustku č. 1., s finálními terénními úpravami okolo provedeného zdiva. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena do okolního terénu.
- Pročištěn bude příkop na vtoku a na výtoku z příčného trubního propustku.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (rozjezd, hospodářské nájezdy, atd.):
- Ze stávající kalené konstrukce lesní cesty budou odstraněny ocelové svodnice délky 4 m, které budou uloženy v areálu polesí Višňová (Buda).
- Před pokládkou hlavních konstrukčních vrstev z asfaltového betonu dojde k vyplnění hrubých nerovností, ve formě úpravy dosavadního krytu z kameniva, s doplněním kamenivem drceným frakce 0-32 mm, s jeho urovnáním v podélném a příčném směru a posypem drobným drceným kamenivem, včetně náležitého zhutnění těchto vyrovnávacích vrstev stávajícího kaleného povrchu (trasa cesty v km 0,190 - 0,558).
- Hlavní konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny z podkladní a obrusné vrstvy asfaltového betonu, spojené živičným postřikem s dosavadním podkladem.
- Dodržení návaznosti rekonstruované lesní cesty na 6 přilehlých hospodářských nájezdů bude dosaženo navážením, rozprostřením a hutněním jejich jednotlivých konstrukčních vrstev. Konstrukce hospodářských nájezdů bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (63-150), s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63).
- Krajnice nové komunikace budou zpevněny štěrkodrtí, v průměrné tloušťce 150 mm po zhutnění.
- Příčný trubní propust č. 1. DN 600/15000 bude pročištěn tlakovou vodou a zbaven nánosů zabírajících do 50 % jeho průměru, s přesunem odstraněného nánosu do 20 m.
- Stávající čelo trubního propustku č. 1. bude prodlouženo zdivem z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- V napojení na stávající asfaltovou komunikaci dojde k řezání spáry šířky 4 mm, do hloubky 60 mm, v délce 4 m, s utěsněním dilatační spáry za tepla.
- Po dobu stavebních prací bude zhotovitel na výjezdu z lesní cesty „Vodní nádrž Buda“ udržovat funkční dopravní značení zřízené podle požadavku SÚS. Po dokončení prací dojde na tomto rozjezdu k osazení 2 ks červených směrových sloupků.
Místo plnění: LC "Pražská": k.ú. Stěžov (p.p.č. 628/1 a 628/2) a k.ú. Jablonná (p.p.č. 517 a 865). LC "Vodní nádrž Buda": k.ú. Višňová, p.p.č. 378/1, 769/1, 769/16, 769/19, 864/1, 864/2 a 864/4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 733 632 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky