Veřejná zakázka: Opravy asfaltových lesních cest na polesí Mníšek a Sedlčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7104
Systémové číslo: P16V00000195
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.03.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 29.03.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových lesních cest na polesí Mníšek a Sedlčany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení opravy lesní cesty "K boudě":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z hospodářského přejezdu a nájezdu, s jejich následným urovnáním a plošnou úpravou.
- Vyklizení sběrné jímky od nánosů bahna a její kompletní vyčištění.
- Čištění příkopů navazujících na stávající podélný a příčný trubní propustek a vyčištění přejezdného betonového rigolu u vyústění hospodářského přejezdu.
- Strojní čištění stávajícího příčného a podélného trubního propustku (tlakovou vodou).
- Odstraněné nánosy zeminy z krajnic, hospodářského přejezdu, nájezdu, sběrné jímky příkopů, propustků a rigolu budou nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny a urovnány.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat v očištění povrchu stávajícího krytu vozovky zametením, s následnou aplikací spojovacího živičného postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO, po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS).
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravované lesní cesty na 1 přilehlý hospodářský přejezd a 2 nájezdy, formou jejich doplnění kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic štěrkodrtí, o tloušťce 120 mm.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Zahrnují řezání stávajícího živičného krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně odstranění podkladů).
- Dále se jedná o řezání spoje opraveného a stávajícího krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikace aplikací těsnící zálivky).

Technické řešení opravy lesní cesty "Na Vrážky":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vybourání 12 stávajících nevyhovujících ocelových svodnic. Každá svodnice je 6 m dlouhá, přičemž 4 m jsou kotveny v betonovém loži a zbývající 2 m ve štěrkové sypanině.
- Každou svodnici bude nutné vyříznout ze stávajícího asfaltového povrchu.
- Vybourané a očištěné svodnice budou následně převezeny do skladu investora (hájovna Kytín 76).
- Suť, tvořená vybouranou živicí a betonem, bude naložena na dopravní prostředek a odvezena na skládku odpadů, kde bude uložena.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat ve vyspravení podkladu komunikace, po 12 provedených překopech, štěrkodrtí, o tloušťce 100 mm, po němž bude následovat vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP, tloušťky 100 mm, s konečným doplněním a vyrovnáním povrchu dosavadního krytu asfaltovým betonem ACO o mocnosti 70 mm.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Řezání spojů mezi opraveným a stávajícím krytem komunikace, včetně úpravy spár v těchto napojeních aplikací těsnící zálivky.

Technické řešení opravy lesní cesty "F. X. Svobody":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vybourání 5 stávajících nevyhovujících ocelových svodnic. Každá svodnice je 6 m dlouhá, přičemž 4 m jsou kotveny v betonovém loži a zbývající 2 m ve štěrkové sypanině.
- Každou svodnici bude nutné vyříznout ze stávajícího asfaltového povrchu.
- Vybourané a očištěné svodnice budou následně převezeny do skladu investora (hájovna Kytín 76).
- Suť, tvořená vybouranou živicí a betonem, bude naložena na dopravní prostředek a odvezena na skládku odpadů, kde bude uložena.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat ve vyspravení podkladu komunikace, po 5 provedených překopech, štěrkodrtí, o tloušťce 100 mm, po němž bude následovat vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP, tloušťky 100 mm, s konečným doplněním a vyrovnáním povrchu dosavadního krytu asfaltovým betonem ACO, o mocnosti 70 mm.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Řezání spojů mezi opraveným a stávajícím krytem komunikace, včetně úpravy spár v těchto napojeních aplikací těsnící zálivky.

Technické řešení opravy lesní cesty "Na Lhotku":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vytržení pařezů, o maximálním průměru do 50 cm, které zamezují průtoku vody v podélném příkopu, s jejich uložením v místě stavby.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí ze 4 hospodářských nájezdů a 2 skládek dříví, s následnou plošnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů a skládek dříví.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Strojní čištění stávajícího příčného trubního propustku DN do 500 mm (tlakovou vodou).
- Čištění příkopů navazujících na stávající příčný trubní propustek.
- Bourání poškozených čel z kamene a betonu u stávajícího příčného trubního propustku DN do 500. Bourací práce budou provedeny tak, aby stávající trouby nebyly poškozeny.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Strojní očištění stávajícího krytu vozovky (zametení).
- Doplnění vyjetých kolejí, hlubokých výtluků a utržených krajnic kamenivem hrubým drceným, frakce 32-63 (na úseku ve staničení 0,560 – 0,630 km). Následná úprava vyspraveného povrchu bude provedena zhutněnou štěrkodrtí (ŠD 0-32).
- Doplnění (vyspravení) silně narušeného krytu vozovky zhutněnou štěrkodrtí frakce 0-32 (na úseku ve staničení 0,726 – 0,756 km).
- Nepravidelná (pomístní) poškození stávajícího povrchu vozovky (utržené krajnice a výtluky) budou vyspraveny cca 40 t asfaltového betonu ACO.
- Následovat bude aplikace spojovacího živičného postřiku a vyrovnání povrchu dosavadního krytu obalovaným kamenivem ACP, po němž dojde k pokládce obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11.
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravované lesní cesty na 5 přilehlých hospodářských nájezdů a na 2 skládky dříví, formou jejich doplnění kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí nebo pouze štěrkodrtí.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic štěrkodrtí, o tloušťce 120 mm.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Zahrnují řezání stávajícího živičného krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně odstranění podkladů).
- Dále se jedná o řezání spoje opraveného a stávajícího krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikace aplikací těsnící zálivky).
- Nezbytné bude znovu vyzdít čela stávajícího příčného trubního propustku z lomového kamene pro vodní stavby a betonu. Čela budou doplněna o dlažbu na vtoku a výtoku z propustku.
Místo plnění: Polesí Mníšek pod Brdy: k.ú. Kytín, p.p.č. 716/4, 713/1 a k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2847/3. Polesí Sedlčany: k.ú. Křečovice u Neveklova (p.p.č. 1624) a k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty (p.p.č. 472).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 071 867 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky