Veřejná zakázka: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Višňová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7107
Systémové číslo: P16V00000198
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.03.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 29.03.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Višňová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Čepele":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, hospodářského nájezdu, skládek dříví nebo obratiště, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, krajnic, hospodářského nájezdu, skládek dříví a obratiště (o mocnosti do 20 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty, jejího hospodářského nájezdu, skládek dříví a obratiště.
- Obratiště bude rozšířeno provedením odkopávek. Odtěžený materiál bude následně náležitě rozprostřen a hutněn do násypů zhutněných (bude využíván při úpravě pláně jako zhutněný násyp do 100 % PS).
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny a urovnány.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářský nájezd, skládky dříví, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty, které jsou shodné s navrženou konstrukcí hospodářského nájezdu, skládek dřeva a obratiště. Konstrukce bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63) a to včetně hospodářského nájezdu, skládek dřeva a obratiště, u nichž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty v šíři 3,0 m a dále na jejím obratišti.
- Do nové konstrukce vozovky budou osazeny 2 nové ocelové svodnice (dodávka a montáž).

Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Ledešnice":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, jejích hospodářských nájezdů, skládek dříví nebo do projektovaných příkopů, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, krajnic, hospodářských nájezdů a skládek dříví (o mocnosti do 20 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty, rozjezdu, hospodářských nájezdů a skládek dříví.
- Hospodářský nájezd č. 1. bude rozšířen provedením odkopávek levého svahu. Odtěžený materiál bude následně nakládán na dopravní prostředek a převážen na místo uložení, kde bude náležitě rozprostřen a hutněn do násypů zhutněných (bude využíván při úpravě pláně jako zhutněný násyp do 100 % PS).
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro položení příčného trubního propustku DN 500/7500 a hloubení rýh pro vyzdění jeho čel, vtokové jímky a položení dlažeb. Hloubení rýh zahrnuje i jejich částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také zřízení nového přítokového a odtokového příkopu u příčného trubního propustku. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena.
- Odstraněné nánosy zeminy, budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny a urovnány.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, skládky, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty, které jsou shodné s navrženou konstrukcí rozjezdu, hospodářských nájezdů a skládek dřeva. Konstrukce bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63) a to včetně rozjezdu, 14 hospodářských nájezdů a 3 skládek dřeva, u nichž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty v šíři 3,5 m a dále na jejím rozjezdu.
- Do připravené příčné rýhy budou na podkladní beton usazeny celkem 3 nové železobetonové trubky DN 500/2500, k nimž budou vyzděna z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu 2 čela, vtoková jímka a vtokové a výtokové koryto (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Do nové konstrukce vozovky bude osazeno 12 nových ocelových svodnic (dodávka a montáž).

Technické řešení opravy lesní cesty "Mlaka Čertovka":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot, včetně bourání:
- Vytržení pařezů, o maximálním průměru do 70 cm, z plochy centrální skládky dříví, podélných příkopů a z hospodářského nájezdu č. 2., s jejich uložením v místě stavby.
- Hloubení 10 m dlouhé rýhy pro kompletní opravu odvodňovacího drénu pod centrální skládkou dříví.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, z jejích hospodářských nájezdů a z centrální skládky dříví, s následnou plošnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů a centrální skládky dříví.
- Zemina z provedeného hloubení rýhy a nánosy odstraněné z hospodářských nájezdů budou uloženy v místě stavby, kde dojde k jejich náležitému urovnání a rozprostření.
- Nánosy zeminy s drnem a organickou příměsí odstraněné z centrální skládky dříví budou naloženy na dopravní prostředek a převezeny na místo uložení (do 5 km), kde budou náležitě urovnány a rozprostřeny.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy, opláštěné geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125 (nebo 63-150), které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Pokud trhání pařezů naruší stávající konstrukci centrální skládky dříví, bude provedena sanace těchto poškození hrubým drceným kamenivem tak, aby nebyla ohrožena stabilita a únosnost těchto míst.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti nájezdů na opravovanou lesní cestu dojde k doplnění 10 hospodářských nájezdů kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí nebo pouze štěrkodrtí.
- Z důvodu zlepšení únosnosti centrální skládky dříví dojde k sanaci nestabilních míst kamenivem hrubým drceným, s následným doplněním krytu ze štěrkodrti.
- Opravená konstrukce vozovky bude doplněna o 10 ocelových svodnic, typu „120“, kotvených do sypaniny.

Technické řešení opravy lesní cesty "Bytízská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Pomístní odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic a středu lesní cesty.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z 5 hospodářských nájezdů a z centrální skládky dříví (tloušťky do 100 mm), s následnou plošnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů a centrální skládky dříví.
- Náležité urovnání a rozprostření nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí, odstraněných z krajnic a středu lesní cesty, dále z jejích hospodářských nájezdů a z centrální skládky dříví, v místě stavby.
- Čištění zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky, včetně jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti nájezdů na opravovanou lesní cestu dojde k doplnění 5 hospodářských nájezdů kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí nebo pouze štěrkodrtí.
- Z důvodu zlepšení únosnosti centrální skládky dříví dojde k doplnění jejího krytu štěrkodrtí.
- Opravená konstrukce vozovky bude doplněna o 3 ocelové svodnice, typu „120“, kotvené do sypaniny.
Místo plnění: Polesí Višňová: k.ú. Třtí, p.p.č. 298/1; k.ú. Luhy, p.p.č. 520/1, 554 a k.ú. Višňová, p.p.č. 772, 717/1 a 714/1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 332 473 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky