Veřejná zakázka: Vrahův potok – opěrná zeď, km 1,839-1,850

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001908
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 713
Systémové číslo: P15V00000713
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2012
Nabídku podat do: 27.06.2012 08:30
Otevírání obálek: 27.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrahův potok – opěrná zeď, km 1,839-1,850
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je výměna stávající dřevěné opěrné zdi z roku 1988 poškozené hnilobou za novou kamennou opěrnou zeď. V rámci výstavby dojde i k úpravě a zkapacitnění koryta toku v řkm 1,839-1,850, bude vytvořen lichoběžníkový profil koryta zabezpečující neškodné převedení zvýšených průtoků, zpevnění dna a levého břehu a následné zabezpečení opevnění pomocí příčných prahů.
Při úpravě a odtěžení nánosu dojde současně i k opevnění předmětných úseků a stabilizaci dna kamennou rovnaninou a kamennými prahy, odstranění křovin a dřevin. Levý břeh bude nad opěrnou zdí po dokončení stavebních prací ohumusován a oset. Vytěžený sediment bude odvezen na skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není stavba rozdělena na jednotlivé stavební objekty
Rozsah a technologie provádění stavby jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Vrahův potok – opěrná zeď, km 1,839-1,850", vypracované firmou LB projekt – Ing. František Lazárek, DiS., Kounicova 20/22, 602 00 Brno. IČO 73599310, AO 1003636 obor vodní hospodářství, tel. 541 240 329 e-mail: lazarek@lbprojekt.cz

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 956 401 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky