Veřejná zakázka: Drnůvka - Drnovice km 3,800-5,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7134
Systémové číslo: P16V00000225
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.03.2016
Nabídku podat do: 04.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 04.04.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drnůvka - Drnovice km 3,800-5,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná o stavební práce ve stávajícím korytě vodního toku v intravilánu obce. Pozemky jsou svou konfigurací ke stavbě připravené.Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví obce Drnovice a investora stavby, pozemky dotčené přístupem jsou ve vlastnictví obce Drnovice, investora stavby a fyzickou osobou. Konkrétně p.č. 624 jejímž vlastníkem je pan Tomáš Brunclík.V celém předmětném úseku ř. km 3,800 – 5,240 bude z koryta toku odstraněn sediment. Při odstraňování sedimentu ze stávajících konstrukcí musí být nános odstraňován tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí. Po odtěžení nánosů budou konstrukce, před o po čištěním tlakovou, dočištěny ručně.V úseku 5,010 – 5,122 je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pod nánosy se nachází stávající opevnění dlažbou, které nesmí být porušeno. Odstraněný sediment bude spolu s výkopkem odvezen a uložen na pozemek obce Drnovice p.č. 1770, k.ú. Drnovice u Vyškova. Bude použit na dorovnání terénních nerovností. U stávajících konstrukcí zdí, dlažeb a přídlažeb dojde k opravě a přespárování.Nejprve bude z konstrukcí odstraněn sediment. Poté budou odbourány porušené části na zdravé jádro a konstrukce budou nejprve ručně dočištěny, poté budou očištěny tlakovou vodou (30 MPa, s možností regulace). Na závěr budou konstrukce přespárovány.Dozdění bude provedeno dle konkrétních místních podmínek řádkovým zdivem z lomového kamene na CM (pevnost min. 15 MPa).Kámen bude použit certifikovaný obdobného odstínu základní bravy, struktury a textury jako kámen zdí stávajících.Pro zdění i spárování musí být použity malty určené pro stavby vystavené silně agresivnímu vnějšímu prostředí. Obsah chloridů v maltách by neměl překročit 0,1% hmotnosti suché malty. Projektant doporučuje použití průmyslově vyráběných malt pro zdění.Ošetření vyzděného zdiva (po zatvrdnutí malty) bude zajištěno překrýváním mokrou geotextílií nebo plachtou a kropením, aby bylo zdivo udržováno vlhké, a to po dobu min. 2 dnů po dokončení konstrukce. K provedení dlažby bude použit lomový kámen. Tloušťka dlažby do cementové malty je navržena 300 mm s uložením na podkladní beton C20/25 XC2 S2 o tloušťce 150 mm. Terén bude urovnán do požadovaného sklonu. V případě dosypání je nutné výplňový materiál řádně zhutnit do požadovaného sklonu. Poté bude zhotovena vrstva podkladního betonu C20/25 XC2 o tloušťce 150 mm. Po zatvrdnutí na něj bude vyskládána dlažba z lomového kamene v tloušťce 300 mm. Ošetření nové dlažby (po zatvrdnutí malty) bude zajištěno překrýváním mokrou geotextilii nebo plachtou a kropením, aby byla dlažba udržována vlhká, a to po dobu min. 2 dnů po dokončení konstrukce.U stávajících spádových stupňů (4 ks) dojde k opravě a přespárování: zdiva a dlažeb stupňů a vývarů, a závěrečných prahů.Nejprve bude z konstrukcí odstraněn sediment. Poté budou odbourány porušené části na zdravé jádro a poté budou ručně dočištěny a očištěny tlakovou vodou (30 MPa, s možností regulace). Na závěr budou konstrukce kompletně přespárovány.Odbourání veškerých konstrukcí stupně č. 1 v km 4,334 bude provedeno min. 200 mm pod základovou spáru pro založení rovnaniny (opevnění koryta po odstranění stupně). Základová spára bude přehozena štěrkodrtí pro řádné uložení rovnaniny (podsyp rovnaniny).
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Drnůvka-Drnovice km 3,800-5,200, k.ú. Drnovice“, zpracované REGIOPROJEKT Brno,s.r.o. Ing.Petr Marčák, autorizovaný inženýr v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004754
Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného městským úřadem Vyškov, OŽP dne 10.2.2016 pod č.j. MV 7620/2016 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Drnovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 062 221 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky