Veřejná zakázka: LC Volšinská, LC Vernýřovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7199
Systémové číslo: P16V00000290
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642385
Počátek běhu lhůt: 14.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 29.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Volšinská, LC Vernýřovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajících lesních cest.
LESNÍ CESTA VERNÝŘOVSKÁ
Lesní cesta bude v původní trase v km 0,000 - 1,395 - rozšířena a zpevněna. Provede se odkopávka a úprava pláně – násyp tělesa lesní cesty. Na upravenou pláň se navezou jednotlivé konstrukční vrstvy lesní cesty ( drcené kamenivo fr. 63 – 125 mm – tl.30 cm, štěrkodrť fr. 0 – 63 mm – tl. 15 cm, posyp lomovými výsivkami – 25 kg/m2 ).
Oboustranná krajnice lesní cesty bude zpevněna štěrkodrtí fr. 0 – 63 mm – tl. 15 cm. V trase lesní cesty v km 0,000 – 0,061, v km 0,882 – 0,962, v km 1,245 – 1,309 a v km 1,342 – 1,395 se provede rozšíření manipulačních ploch – zpevnění manipulačních ploch je stejné jako zpevnění lesní cesty. Odvodnění lesní cesty bude zajištěno vybudováním trubních propustků a v úsecích s větším podélným sklonem bude zabezpečeno osazením ocelových svodnic. Stávající podélné odvodňovacích příkopy budou pročištěny nebo budou vybudovány nové.
LESNÍ CESTA VOLŠINSKÁ
Stávající lesní cesta bude v původní trase v km 0,000 – 0,813 upravena – rozšířena a zpevněna. Provede se úprava pláně – násyp tělesa lesní cesty. Na upravenou pláň se navezou jednotlivé konstrukční vrstvy lesní cesty ( drcené kamenivo fr. 63 – 125 mm – tl. 10 - 20 cm, štěrkodrť fr. 0 – 63 mm – tl. 15 cm, posyp lomovými výsivkami – 25 kg/m2 ). Oboustranná krajnice lesní cesty bude zpevněna štěrkodrtí fr. 0 – 63 mm – tl. 15 cm. Svahy tělesa lesní cesty budou upraveny ve sklonu 1 : 1. Na začátku lesní cesty u výjezdu na stávající lesní cestu Vidlák se provede rozšíření manipulačních ploch – zpevnění manipulačních ploch je stejné jako zpevnění lesní cesty. Odvodnění krytu lesní cesty je v úsecích s větším podélným sklonem zabezpečeno ocelovými svodnicemi – dl. 4,5 m. Podél trasy lesní cesty se provede pročištění stávajícího oboustranného odvodňovacího příkopu se zaústěním do stávajících trubních propustků a pročištění lesních vodotečí v místě křížení s lesní cestou, kde jsou provedeny trubní propustky. V místě křížení odvodňovacího příkopu s lesními linkami jsou navrženy trubní propustky. V km 0,127 – 0,137 – trubní propustek ( betonové potrubí o 60 cm – dl. 10 m – kamenná čela ). V km 0,222 – 0,234 – trubní propustek ( betonové potrubí o 600 cm – dl. 12 m – kamenná čela ). V km 0,215 – 0,225 – trubní propustek ( betonové potrubí o 60 cm – dl. 10 m ). V km 0,802 – trubní propustek ( betonové potrubí o 60 cm – dl. 7,5 m ). provede se zpevnění výjezdů na lesní linky a cesty.


Místo plnění: Revír Černíny, p.č.277, 679 v k.ú.Všesoky, obec Chlístoive

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 640 308 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky