Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Všivá strouha, LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7222
Systémové číslo: P16V00000313
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644149
Počátek běhu lhůt: 19.04.2016
Nabídku podat do: 19.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 19.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Všivá strouha, LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající lesní odvozní cestu kategorie 2L ležící na jižní hranici k.ú.Litoradlice těsně u hranic katastru Knín.Celá trasa měří 0,87929 km.
Důvodem tohoto technického zhodnocení je zpřístupnění pro lesní práce a odvoz vytěženého dřeva.Stávající stav je takový ,že se jedná o nezpevněnou cesta s vyjetými kolejemi,zavodněnou,bez hospodářských sjezdů. Cesta je vedena ve spádu bez odvodňovacích příkopý.Cesta je na několika místech zavodněna. Součástí prací je mimo rekonstrukce lesní cesty rovněž zřízení hospodářských sjezdů a manipulačních ploch a odvodnění vozovky vybudováním odvodňovacích příkopů
Po provedení zemních prací budou vybudovány podkladní vrstvy vozovky,která bude ze štěrkodrtě v tl.250 mm a následně pojízdná konstrukce tvořená HDK se vsypem.Celková tl.konstrukce bude 450 mm.
Na dvou místech se předpokládá sanace cesty v tl.500 mm hrubým drceným kamenivem. Celková délka sanace se předpokládá v délce 250m.
Rozsah bude upřesněn TDI. Lesní cesta bude mít po obou stranách krajnici š.500 mm.Spád krajnice bude 5% směrem k příkopu. Přístup do lesních pozemků bude řešen hospodářskými sjezdy.Konstrukce sjezdů je stejná jako pro lesní cestu,ale sjezdy budou bez krajnic.Sjezdy budou napojeny přes nově vybudované propustky na lesní cestu.Celkem je zřízeno 14 sjezdů. Všechny sjezdy budou š.6,00 m a budou napojeny obloukem o R=8 m na LC.Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným odvodněním.
Příčné odvodnění je navrženo příčným 3,00% sklonem povrchu vozovky.
Podélné odvodnění tvoří lichoběžníkové příkopy široké ve dně 30 cm.Sklony svahů jsou navrženy 1:1.Budou ohumusovány a osety travním semenem.
Kapacita stoky je limitována kapacitou propustků.Spád propustků se pohybuje od min.1,96% až po max=11,84%. Propustek DN 300 s min. spádem 1,96 při kapacitním 75% plnění převede 396 l/sec při rychlosti vody 3,08 m/sec.U těchto propustků v místě sjezdů bude nutné příkop prohloubit,tak aby vršek potrubí byl kryt min.450 mm silnou konstrukcí.
Před napojením na lesní cestu vyšší třídy na začátku úpravy dojde k rekonstrukci stávajících propustků.Nové propustky budou DN 400 a kapacitně převede 522 l/sec při rychlosti průtoku 3,70 m/sec.
Propustky jsou navrženy z korugovaného potrubí Sn8.Čela propustků ve sklonu 30°jsou navržena z lomového kamene,stejně tak dno a stěny před propustky.Místo plnění: k.ú.Litoradlice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 345 134 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky