Veřejná zakázka: Opravy asfaltových LC turbem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001975
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 723
Systémové číslo: P15V00000723
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/144
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.06.2012
Nabídku podat do: 25.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 25.06.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových LC turbem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, licence,….) běžná kopie
Výpis z Obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v ní zapsán). běžná kopie
Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl pravomocně odsouzen ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele
Dodavatel může využít vzorové Čestné prohlášení č. 1.

Čestné prohlášení dodavatele, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.
Čestné prohlášení dodavatele, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Čestné prohlášení dodavatele, že není v likvidaci.
Čestné prohlášení dodavatele, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti (autorizace) podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává příslušnou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, musí být čestné prohlášení formulováno ve vztahu k těmto osobám.
Čestné prohlášení dodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Čestné prohlášení dodavatele, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Autorizace požadována v oboru:
Dopravní stavby
nebo
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
nebo
Stavby určené k plnění funkcí lesa

(dle druhu stavby, pro osobu stavbyvedoucího, tj. doklad o autorizaci, předkládaný uchazečem v nabídce, se bude vztahovat k osobě „autorizovaného stavbyvedoucího“ uvedené v návrhu smlouvy o dílo).
běžná kopie osvědčení o autorizaci v příslušném oboru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 37136

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky