Veřejná zakázka: PPO Němčice-TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7306
Systémové číslo: P16V00000392
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.04.2016
Nabídku podat do: 20.04.2016 09:00
Otevírání obálek: 20.04.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Němčice-TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské činnosti - výkonu Technického dozoru stavebníka při realizaci stavby vodního hospodářství - protipovodňového opatření "PPO Němčice" v intravilánu obce Němčice, kat. území Němčice u České Třebové, okres Svitavy, kraj Pardubický.
Stavba je zařazena v dotačním programu "Prevence před povodněmi III" a její realizace se řídí "Pravidly České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2016 a způsobu kontroly jejich užití".
Stavba PPO Němčice sestává ze dvou stavebních objektů:
SO-01 Suchá nádrž se zemní sypanou hrází, základovou výpustí a bezpečnostním přelivem
SO-02 Úprava toku Zlatý pásek - zkapacitnění a úprava koryta v intravilánu obce, v celkové délce 857 m.
Rozsah stavby, technické řešení a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Šindlar s.r.o. Hradec Králové, která je v elektronické podobě součástí zadávací dokumentace.
Technický dozor stavebníka bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, tj. od přípravy a předání staveniště zhotoviteli stavby, který bude vybrán zadávacím řízením dle zákona o zadávání veř. zakázek, až po převzetí řádně dokončené stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
Podrobný výčet činností je obsažen v závazném návrhu Příkazní smlouvy, který tvoří hlavní část zadávací dokumentace.


Místo plnění: intravilán obce Němčice, katastrální území Němčice u České Třebové, okres Svitavy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR a.s., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky