Veřejná zakázka: Bedrna - OPŠ - II.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7334
Systémové číslo: P16V00000420
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.05.2016
Nabídku podat do: 27.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 27.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bedrna - OPŠ - II.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce – Sedimentační nádrž s obnovitelným prostorem na ochranu před velkými vodami. Lokalita stavby se nachází v Poněšické (Nové) oboře, 800 m jižně od hájovny Cirhan. Koryto toku protéká v km 1,6-1,7 sevřenou údolnicí, přes kterou vede lesní cesta v násypu, tvořící hráz přes údolí. Tok přechází pod cestou propustkem DN 500, dno vtoku do propustku je umístěno nade dnem údolí. Dosud tak lokalita fungovala jako sedimentační nádrž. Propustek je dnes silně poškozen. Po povodni v roce 2013 byla cesta provizorně zprůjezdněna, propustek na vtoku zčásti odkopán a obnovena jeho funkce. V rámci I.etapy byl odtěžen sediment z prostoru nad propustkem. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 01-Úprava hráze, SO 02-Sdružený objekt. SO 01 je zemní hráz s návodným těsněním lichoběžníkového profilu, délky 49,60 metru, max. výšky 2,8 metru, šířka v koruně 4,5 metru. Úprava hráze bude provedena hutněním na 100% PS, návodní strana hráze bude po zhutnění vysvahována v poměru 1:2. Přes návodní těsnění položena geotextilie s kamenným záhozem mocnosti 0,3 metru na kótu max hladiny. Nad max. hladinou bude svah ohumusován a oset. Dále bude zřízen sjezd do zdrže ze silničních panelů a překop pro realizaci propustku. SO 02 je sdružený objekt propustku s přelivnou hranou a kapacitou při max. hladině Q50 = 5,0 m3/s. Propustek je navržen z rámů IZM 2,0/1,0 v celkové délce 12,0 metru. Před vtokem je kašnový přeliv s možností vypouštění ve stěně přelivu, pod vyústěním bude úprava potoka. Spadiště bude řešeno jako ŽB konstrukce s obkladem z kamene. Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Bedrna, ř.km 1,6-1,7 PŠ 2013-II. etapa, vypracované autorizovaným projektantem Ing. Václavem Kocourkem, Plav 95, 370 07 České Budějovice a dále dle podmínek stanovených :
• Vyjádřením všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínek zadavatele
- Rozhodnutím Vodoprávního úřadu MM OOŽP Č.Budějovice o vydání stavebního povolení, pod č.j.: OOŽP/866/2016/Bl ze dne 22.2.2016
- Závazné stanovisko KÚ JčK, OŽPZL České Budějovice, k udělení souhlasu se zásahem do VKP, pod č.j.: KUJCK 51819/2014/OZZL ze dne 28.8.2014
- Stanovisko KÚ JčK, OŽPZL České Budějovice, k vlivu záměru stavby na ochranu EVL a ptačích oblastí, pod č.j.: KUJCK 48547/2014/OZZL ze dne 14.8.2014
- Souhrnné vyjádření OOŽP MM České Budějovice, pod č.j.: OOŽP/6204/2014/Do ze dne 28.7.2014
- Vyjádření LČR Lesní správa Hluboká nad Vltavou, OLH pod č.j.: LCR205/001524/2014 ze dne 15.8. 2014
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava pod č.j.: 48596/2014-142Le ze dne 29.7.2014
- Vyjádření ČRS, územní svaz Č.Budějovice pod č.j. 787/14 ze dne 21.7.2014
- Vyjádření společnosti E-On Servisní, s.r.o. pod č.j. H18585-16079754 ze dne 7.10.2015
- Vyjádření CETIN Praha, pod č.j.: 685516/15 ze dne 9.9.2015
- Stanovisko geologa Miloslav Melichar, Skuherského 25, Č.Budějovice-IGP ze dne 26.6.2015
Práce, které budou provedeny v rozporu s některým vyjádřením, stanoviskem nebo rozhodnutím, nebudou investorem stavby převzaty.
Dle závazného stanoviska OŽPZL, KÚ Jčk Č.Budějovice, nesmí být práce prováděny v období hnízdění ptáků (1.4. – 30.6.)

Místo plnění: Hluboká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 518 455 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky