Veřejná zakázka: HB Buchlovický potok II, ř.km 2,675-4,140

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7344
Systémové číslo: P16V00000430
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636241
Počátek běhu lhůt: 17.05.2016
Nabídku podat do: 22.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 22.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Buchlovický potok II, ř.km 2,675-4,140
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba „HB Buchlovický potok II, ř.km 2,675-4,140“ je navržena jako závěrečná etapa protipovodňových opatření na toku Buchlovického potoka v obci Buchlovice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Výstavba byla vyvolána ohrožením bezpečnosti přilehlých nemovitostí tvorbou břehových nátrží, erozí toku ve dně a pomístně narušením zděných konstrukcí.
Stavba představuje investiční úpravy koryta vodního toku v jeho současném průběhu, kterým se nemění jeho spádové poměry. Při úpravách bude koryto v rámci protipovodňových opatření opevněno pomocí patek z kamenné rovnaniny, kamennou rovnaninou, záhozem ve dně a dále budou vybudovány příčné pásy z dřevěné kulatiny nebo zdiva. Délka úpravy je 1465 m, šířka koryta se pohybuje od 2,0 m do 3,5 m. Převýšení v dotčeném úseku je 29 m (250 m n.m. až 279 m n.m.) a průměrný sklon je 1,98%. V rámci protipovodňových opatření bylo navrženo vybudování podélného opevnění koryta v místech jeho poškození nátržemi a sesuvy jako stabilizace břehů, zabránění tvorbě dalších nátrží na březích, a dále příčnými pásy pro zabránění eroze ve dně toku. Z těchto důvodů bylo navrženo opevnit patu břehových svahů v poškozených a nejvíce hydraulicky namáhaných místech patkou z kamenné rovnaniny do výšky 30 cm což odpovídá opevnění 2/3 koryta při QN=1. Hydraulicky více namáhané části břehů koryta toku se vznikem nátrží budou opevněny kamennou rovnaninou do výšky 100 cm (měřeno v kolmé výšce).
Úseky koryta s betonovým nebo kamenným zdivem podélného opevnění s narušenou částí při patě budou opraveny a doplněny přídlažbou, která zlepší hydraulické vlastnosti koryta a sníží napětí v nadzákladových spárách zdiva.
Do dna toku budou doplněny pásy z dřevěné kulatiny a z kamenného zdiva na M.C., které budou plnit funkci ochrany dna proti erozi.
Zemními pracemi bude získáno velké množství výkopku. Jeho využití je navrženo zčásti zpětným uložením do zásypů okolo konstrukcí opevnění kamennou patkou a rovnaninou a příčných pásů, přebytek bude odvezen na skládku.
Návrhový průtok pro průtočný profil toku byl posuzován a dimenzován na základě hydrotechnických výpočtů pro provedení N-letých průtoků až po Q50 = 13,1 m3/s, viz údaje ČHMÚ. Bude splněna podmínka návrhového průtoku pro vesnickou zástavbu QN=Q50 (ČSN 75 2106, Hrazení bystřin a strží).
Při stavbě budou dodrženy podmínky pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ OSÚaŽP Uh. Hradiště ze dne 23.10.2016, pod č.j.: MUUH-SŽP/63608/2015/KanR.

Místo plnění: k.ú.Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 499 931 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky