Veřejná zakázka: VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150 - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7461
Systémové číslo: P16V00000548
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.05.2016
Nabídku podat do: 06.06.2016 09:00
Otevírání obálek: 06.06.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150 - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na úpravu koryta vodního toku Sedlinka v intravilánu obce Nové Sedlice (km 2,860 - 4,150). Jedná se o katastrovaný úsek toku, který není upraven.
Cílem řešení, navrženého v projektové dokumentaci, bude zvýšení protipovodňové ochrany obce. Kapacita koryta bude zvýšena na úroveň Q20. Koryto toku bude v rámci možností rozšířeno a bude provedena jeho podélná a příčná stabilizace. Podélné opevnění bude navrženo z rovnaniny z lomového kamene , v místech se stísněným prostorem pro opevnění břehu budou navrženy opěrné zdi z betonu s lícem z lomového kamene. Podélný spád bude stabilizován pasy z lomového kamene.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.


Místo plnění: IDVT 10214986, čhp 2-02-03-008, kraj Moravskloslezský, okres Opava, obec Nové Sedlice, katastrální území Nové Sedlice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky