Veřejná zakázka: Opravy lesních cest na polesí Šiberna, Olešovice a Mníšek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7476
Systémové číslo: P16V00000563
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/082
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.06.2016
Nabídku podat do: 01.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 01.07.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest na polesí Šiberna, Olešovice a Mníšek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Polesí Šiberna:
Technické řešení opravy lesní cesty "Chvojenská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, celoplošně pak z podmáčených úseků a 2 hospodářských nájezdů (v průměrné mocnosti od 10 do 20 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Urovnání stávajícího krytu lesní cesty a 2 hospodářských nájezdů (plošná úprava), včetně zhutnění.
- Čištění stávajícího trubního propustku D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu přes 75 % DN.
- Čištění 34 m zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti) budou vyspraveny štěrkodrtí, frakce 0-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Oba hospodářské nájezdy budou doplněny formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2 tak, aby byla zachována plynulost napojení na navazující LC.
- Dodání a montáž nové ocelové svodnice („typu 120“), délky 5 m, kotvené ve štěrkovém loži.

Technické řešení opravy části svážnice "Sekera":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vytržení stávající ocelové svodnice kotvené ve štěrkové konstrukci svážnice.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic, celoplošně pak z podmáčených úseků, hospodářského přejezdu a nájezdu (v průměrné mocnosti do 10 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Urovnání stávajícího krytu svážnice, hospodářského přejezdu a hospodářského nájezdu (plošná úprava), včetně zhutnění.
- Čištění vtokové jímky u stávajícího podélného trubního propustku v km 0,190 a obou jeho čel od nánosů a mechu.
- Čištění stávajícího podélného trubního propustku D do 500 mm (ve staničení 0,190 km), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 50 % DN.
- Čištění 59 m zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude úprava stávajícího krytu svážnice, hospodářského přejezdu a nájezdu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem takto doplněného krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Zpětné osazení stávající vytržené svodnice do opraveného krytu svážnice
- Dodání a montáž 3 nových ocelových svodnic („typu 120“), délky 4 m, kotvených ve štěrkovém loži.

Technické řešení opravy lesní cesty "Velká Obora":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Rozrytí krytu stávajícího nerovného rozjezdu, s následným urovnáním rozpojeného kameniva a jeho náležitým zhutněním.
- Vytržení 4 stávajících ocelových svodnic kotvených ve štěrkové konstrukci této lesní cesty.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic (v průměrné mocnosti do 10 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Zřízení celkem 12 m příkopů na výtocích z doplňovaných svodnic.
- Pročištění celkem 8 m příkopů na výtocích z výškově upravovaných svodnic.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyspravení povrchu lesní cesty formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Hospodářský nájezd bude rovněž doplněn formou úpravy jeho stávajícího krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem opraveného krytu kamenivem drceným, v množství do 25 kg/m2 tak, aby byla zachována plynulost napojení na navazující LC.
- Zpětné osazení 4 stávajících vytržených svodnic do opraveného krytu lesní cesty.
- Dodání a montáž 6 ocelových svodnic („typu 120“), délky 4 m, kotvených do štěrkového lože.

Technické řešení opravy lesní cesty "Ďábelská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, celoplošně pak z podmáčených úseků a 2 hospodářských nájezdů (v průměrné mocnosti do 10 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Urovnání stávajícího krytu lesní cesty a 2 hospodářských nájezdů (plošná úprava), včetně zhutnění.
- Hloubení opěrné rýhy pro celkovou opravu levé krajnice, s přemístěním vzniklého výkopku do 20 m, včetně jeho uložení a rozprostření do násypů nezhutněných.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Zpevnění poškozené levé krajnice bude provedeno kamenivem 63-125 a 32-63.
- Nepravidelná poškození stávajícího povrchu vozovky (vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti) budou vyspraveny štěrkodrtí, frakce 0-63.
- Nerovnosti a poškození 2 hospodářských nájezdů budou vyrovnány formou úpravy jejich stávajícího krytu kamenivem drceným, od 0,04 do 0,06 m3/m2.
- Následovat bude oprava povrchu lesní cesty a jejích 4 hospodářských nájezdů formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Dodání a montáž nové ocelové svodnice („typu 120“), délky 5 m, kotvené ve štěrkovém loži.

Polesí Olešovice:
Technické řešení opravy lesní cesty "Hlinka":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vytržení pařezů zasahujících do tělesa cesty, s jejich uložením v místě stavby.
- Hloubení rýh pro kompletní opravu 5 poškozených čel u stávajících trubních propustků.
- Zemina přebývající z provedeného hloubení rýh bude přemístěna na vzdálenost do 50 m na místo uložení, kde bude náležitě urovnána a rozprostřena.
- Urovnání pláně 2 hospodářských nájezdů a 1 přejezdu (plošná úprava), včetně zhutnění.
- Čištění vtokové jímky stávajícího příčného trubního propustku v km 0,257.
- Čištění 10 stávajících nepoškozených čel trubních propustků od nánosů a mechu.
- Čištění 1 stávajícího příčného trubního propustku a 2 stávajících podélných trubních propustků D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění 2 stávajících příčných trubních propustků a 1 stávajícího podélného trubního propustku D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu od 25 % do 50 % DN.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 1000 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu od 25 % do 50 % DN.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, celoplošně pak ze znečištěných (bahnitých) úseků, 2 hospodářských nájezdů a z 1 přejezdu (v průměrné mocnosti do 10 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Čištění 1 997 m zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
- Přesazení (výšková úprava) 21 stávajících svodnic kotvených do sypaniny.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Dvě místa s poškozenou krajnicí budou vyspravena (stabilizována) zhutněným lomovým kamenem.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Oba rozjezdy, 2 hospodářské nájezdy a 1 přejezd, budou doplněny formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2 tak, aby byla zachována plynulost těchto rozjezdů a napojení na navazující PL.
- Opětovné vyzdění 5 poškozených čel z lomového kamene pro vodní stavby a betonu.
- Opětovné zřízení poškozeného čela provedené rovnaninou z lomového kamene pro vodní stavby.

Technické řešení opravy 4 úseků lesní cesty "Řepčická":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, celoplošně pak ze znečištěných (bahnitých) úseků a 2 hospodářských nájezdů (v průměrné mocnosti od 10 do 20 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Odkopání sesouvajících se svahů v místech, kde se cesta dostává do zářezu v terénu, s cílem dosáhnout požadované šíře vozovky.
- Hloubení rýh pro opětovné zřízení 3 poškozených příčných drénů.
- Zemina přebývající z provedeného hloubení rýh a z odkopávek svahů bude přemístěna na vzdálenost do 20 m na místo uložení, kde bude náležitě urovnána a rozprostřena.
- Urovnání pláně 2 hospodářských nájezdů, včetně zhutnění.
- Urovnání pláně (plošná úprava) skládky dřeva na druhém úseku oprav.
- Čištění 2 stávajících nepoškozených čel trubního propustku od nánosů a mechu (čtvrtý úsek oprav, ve staničení 0,347 km).
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 1000 mm (čtvrtý úsek oprav, ve staničení 0,347 km), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu od 25 % do 50 % DN.
- Čištění 133 m zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
- Dodání a montáž nové ocelové svodnice („typu 120“), délky 5 m, kotvené do betonu a opatřené dlažbou z lomového kamene, s vyplněním spár této dlažby se zatřením.
- Dodání a montáž 3 nových ocelových svodnic („typu 120“), délky 4 m, kotvených ve štěrkovém loži.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do 3 připravených rýh, opláštěných geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky, hospodářských nájezdů a skládky dříví (silně vyjeté koleje, výtluky, erozní rýhy a nerovnosti) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení povrchu vozovky, hospodářských nájezdů a skládky dříví, formou úpravy stávajícího krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem doplněného krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.

Technické řešení opravy části svážnice "Brtnice":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Vytržení 3 pařezů zasahujících do pláně hospodářského přejezdu, s jejich uložením v místě stavby.
- Bourání stávajícího poškozeného trubního propustku v km 0,128, včetně jeho vtokové jímky a obou čel.
- Hloubení rýh pro obnovení drénu a pro kompletní opravu poškozeného trubního propustku, včetně jeho čel.
- Zpětné zasypání vyhloubených rýh se zhutněním bude provedeno po uložení trub a vyzdění čel trubního propustku z části odstraněných zemin.
- Zemina přebývající z provedeného hloubení rýh bude přemístěna na vzdálenost do 50 m na místo uložení, kde bude náležitě urovnána a rozprostřena.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z levé a pravé krajnice, celoplošně pak ze znečištěné vozovky a z hospodářského přejezdu (v průměrné mocnosti od 10 do 20 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Urovnání stávajícího krytu svážnice a hospodářského přejezdu (plošná úprava), včetně zhutnění.
- Čištění 125 m zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy, opláštěné geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Do připravené podélné rýhy budou na podkladní beton usazeny celkem 4 železobetonové trubky DN 600/2500, s obetonováním betonem prostým, k nimž budou vyzděna z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu 2 čela a vtoková jímka (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Výtok z propustku bude stabilizován záhozem z tříděného lomového kamene, o hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg, bez další výplně.
- Nepravidelná poškození povrchu hospodářského přejezdu (silně vyjeté koleje a nerovnosti), budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Hrubě drceným kamenivem bude vyspraven podklad hospodářského přejezdu po provedeném překopu.
- Následovat bude vyspravení stávajícího povrchu svážnice, formou úpravy dosavadního krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem doplněného povrchu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Hospodářský přejezd bude doplněn štěrkodrtí tak, aby byla zachována plynulost napojení tohoto přejezdu na navazující PL.

Technické řešení opravy lesní cesty "Vlková II":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Hloubení rýhy pro zřízení odvodňovacího drénu v prostoru skládky dříví na konci úpravy.
- Zemina z provedeného hloubení rýhy bude rozprostřena a náležitě urovnána u skládky dříví.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, celoplošně pak ze znečištěných (bahnitých) úseků, (v průměrné mocnosti do 10 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí ze skládky dříví (v průměrné mocnosti do 20 cm). Tyto odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Urovnání očištěného krytu lesní cesty, jejího rozjezdu a skládky dříví na konci úpravy, včetně zhutnění.
- Čištění 50 m zanesených příkopů strojně příkopovým rypadlem.
- Ruční čištění 4 zanesených svodnic (18 m) a 9 m příkopů bezprostředně navazujících na oborní plot.
- Nánosy ze strojního a ručního čištění příkopů a nánosy odstraněné ze svodnic budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Přesazení (výšková úprava) stávající, 4 m dlouhé, ocelové svodnice kotvené do sypaniny.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy, opláštěné geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození vozovky (silně vyjeté koleje, nerovnosti a místa, kde rostlá skála vyčnívá nad povrch lesní cesty) budou vyspravena kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Poškození vozovky menšího rozsahu (vyjeté koleje a nerovnosti) budou vyspraveny štěrkodrtí, frakce 0-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 25 kg/m2.
- Doplněna bude rovněž skládka dříví na konci úpravy tak, aby byla zachována plynulost jejího napojení na navazující LC.

Polesí Mníšek pod Brdy:
Technické řešení opravy lesní cesty "Široká Alej":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot, včetně bourání:
- Vytržení pařezu o průměru do 90 cm, z plochy hospodářského přejezdu č. 4., s jeho uložením v místě stavby.
- Hloubení rýh pro kompletní opravu 2 podélných odvodňovacích drénů pod hospodářskými nájezdy (č. 5. a 7.).
- Bourání stávajícího příčného trubního propustku DN 300/6000, včetně jeho stávajících čel z kamene a betonu. Bourací práce budou provedeny tak, aby stávající trouby mohly být znovu použity.
- Bourání stávajícího příčného trubního propustku DN 400/5000, včetně jeho stávajících čel z kamene a betonu. Bourací práce budou provedeny tak, aby stávající trouby mohly být znovu použity.
- Hloubení rýh pro přeložení 2 vysoko posazených stávajících příčných trubních propustků (č. 3. a 5.).
- Zemina přebývající z provedeného hloubení rýh bude přemístěna na vzdálenost od 20 do 50 m na místo uložení, kde bude náležitě urovnána a rozprostřena.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty a z jejích hospodářských nájezdů a přejezdů (o mocnosti do 30 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů a přejezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Čištění 3 stávajících příčných trubních propustků a 1 stávajícího podélného trubního propustku D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu 50 – 75 % DN.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 1000 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 75 % DN.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do 2 připravených rýh, opláštěných geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti nájezdů na opravovanou lesní cestu dojde k doplnění 8 hospodářských nájezdů a 2 hospodářských přejezdů kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí.
- Vyzvednuté trouby 2 stávajících trubních propustků budou uloženy na podkladní betonové lože a náležitě obetonovány. Nutné bude znovu vyzdít jejich čela z lomového kamene pro vodní stavby a betonu.
- Na výtoku ze stávajícího příčného trubního propustku č. 1. bude nutné vyzdít zničené (pravé) čelo z lomového kamene pro vodní stavby a betonu.

Technické řešení opravy lesní cesty "Studánka do Jedlin":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Hloubení rýh pro kompletní opravu příčného odvodňovacího drénu. U vyústění drénu bude pročištěn příkop v délce 60 m a v jeho okolí bude terén náležitě urovnán a vysvahován (plošná úprava terénu 200 m2).
- Zemina přebývající z provedeného hloubení rýhy bude náležitě urovnána a rozprostřena na místě uložení.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty a z jejího hospodářského nájezdu (o mocnosti do 20 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně 3 hospodářských nájezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy, budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Čištění 3 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu 50 – 75 % DN.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 1000 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů příkopovým rypadlem.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy, opláštěné geotextilií, bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspravena kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení, formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti nájezdů na opravovanou lesní cestu dojde k doplnění 3 hospodářských nájezdů štěrkodrtí frakce 0-63 a 0-32.
- Rušivá činnost srážkových vod stékajících po vozovce bude eliminována vsazením 10 ocelových svodnic (délky 5 m), do její konstrukce.
Místo plnění: Polesí Šiberna, Olešovice a Mníšek pod Brdy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 741 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky