Veřejná zakázka: Dolní Kotojedka km 0,000-5,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7576
Systémové číslo: P16V00000663
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 639235
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 20.07.2016 11:00
Otevírání obálek: 20.07.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dolní Kotojedka km 0,000-5,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je odstranění nánosů z koryta vodního toku Dolní Kotojedka od zaústění do Moravy v km 0,000 po mostek na polní cestě nad zaústěním Těšnovického potoka v km 5,800. Odstraněním sedimentů dojde k obnovení funkčnosti koryta toku Vytipované pozemky vyhovují podmínkám určených ve vyhlášce 257/2009 Sb. pro uložení sedimentu na zemědělskou půdu, všechny kontrolované ukazatele jsou v limitu.
Vytěžený sediment bude dočasně uložen na břeh toku, po odvodnění sedimentu bude odvážen a následně ukládán na určené zemědělské pozemky ve vrstvě max. tl. 10 cm a poté bude zaorán. Ukládání doporučujeme v tl. 8 cm, to odpovídá cca 7,88 ha úložné plochy. Zemědělský podnik určil 5 lokalit v celkové ploše 19,6 ha. Prioritní místa uložení sedimentů budou dohodnuty před zahájením stavby s uživatelem pozemků .Průměrná dopravní vzdálenost pro ukládání sedimentů na pole je 3,0 km. Po ukončení prací, nejpozději do 1 měsíce od ukončení použití sedimentů předá investor uživateli pozemků zpracovaný projekt uložení sedimentu na zemědělské půdě, včetně vyplněného evidenčního listu. Dále předá vyplněný evidenční list správnímu úřadu, který vydal souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě (viz. vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě). Evidenční list je přílohou této zprávy. Pro příjezd na staveniště budou využity stávající polní cesty a pro odvoz vytěženého sedimentu bude využit manipulační pruh (souběžné parcely podél toku Dolní Kotojedka) a to jak na pravém břehu tak i na levém. Příjezd je znázorněn v koordinační situaci.
Termíny pro uložení sedimentu na zemědělskou půdu: Plocha č.4 a č.3 od 1.9.2017 do 15.11.2017. Plocha č.1 a č.5 od 1.10.2017 do 15.11.2017
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Dolní Kotojedka km 0,000-5,800, zpracované firmou AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, Olomouc, Ing.Vaculín autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby vodního hospodářství“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1201535.
Stavba bude realizována dle podmínek sdělení k ohlášení udržovacích prací MěÚ Kroměříž, OŽP; č.j. MeUKM/014261/2016/Hy ze dne 2.3.2016 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a Dle rozhodnutí o uložení sedimentů z vodního toku vydané MěÚ Kroměříž, OŽP; č.j. MeUKM/002465/2016/Co ze dne 14.1.2016

Místo plnění: k.ú.Střížovice u Kvasic,Trávník,Těšnovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 279 631 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky