Veřejná zakázka: LC Příkrá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7581
Systémové číslo: P16V00000668
Evidenční číslo zadavatele: S915/2016/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2016
Nabídku podat do: 13.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 13.07.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Příkrá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba LC je navržena pro provoz těžební techniky s ohledem na stávající lesní dopravní síť. Lesní cesta je navržena bez konstrukčních vrstev, tzn. pojezd vozidel je pouze po upravené a zhutněné vrstvě zeminy.
Kategorie LC je 3L-3,0/15. LC bude sjízdná pro traktory a speciální přibližovací a vyvážecí prostředky.
Pro zemní těleso LC je sklon v zářezu volen 1:1 a v násypové části zemního tělesa 1:1.
V rámci přípravy nivelety komunikace bude provedeno vytýčení trasy.
Součástí zemních prací bude provedení odstranění pařezů dle místních podmínek (předpoklad 1 strom plocha cca 12 m2, O kmene cca 0,5 m).
Odvodnění v tělese nové lesní cesty bude pomocí dostatečně dlouhých průlehů, příčnými štěrkovými odvodňovacími drény a tvarem nivelety.
Příčné odvodňovací drény budou tvořeny vykopanými rýhami o výšce 0,8 – 1,2 m pro vytvoření podélného sklonu a šířce 0,4 – 0,8 m. Rýha bude vyložena geotextilií 300 g/m2, která bude obalovat hrubý kámen min. O 125 mm z místních zdrojů na výšku 0,5 – 0,9 m. Rýha bude ukončena vrstvou kamene O cca 63/125 mm z místních zdrojů.
Odvodňovací průleh, bude tvořen kamenem z místních zdrojů o rozměrech 0,4 * 0,4 m s vyklínováním, kladeným do betonového lože tloušťky 0,3 m z C20/25-XF3.
Poloha příčných drénů a průlehů může být upřesněna při provádění zemních prací tak, aby korespondovala s požadavky dle místních podmínek (výskyt vody po odkopání svrchních vrstev zeminy, změna směru odtoku kvůli prováděným zemním pracím, apod.).
Při křížení LC se stávajícím vodním tokem bude osazen betonový rámový propustek z prefabrikátů IZM 17/19 (hmotnost 3,66 t, množství 11 ks) o rozměrech světlosti průtoku 2 * 1 m. Podélný sklon pro uložení dílců IZM 17/19 bude max. 6%. Na nátokové a výtokové hraně propustku bude provedeno zpevnění břehů kamennými křídly z lomového kamene (nátok rovnanina, výtok zához). Konstrukce propustku bude opatřena ŽB římsami z C20/25-XF3. Římsy budou vyztužené KARI sítěmi O 8/100/100 mm s krytím 60 mm. Výztuž římsy bude navázána na výztuž nadbetonávky propustku. Propustek bude obetonován z C 20/25-XF3, podkladní betonová mazanina bude z C 16/20-XF3 tl. 0,3 m. Stropní deska bude vyztužena KARI sítěmi. Čelo na výtokové straně propustku, bude provázáno se základovým prahem ocelovými trny (dvě řady, ocel O16 délky min. 0,6 m á 0,2 m). Koryto potoka bude na nátokové a odtokové části dna opatřeno lomovým kamenem (dle kvality kamene případně z místních zdrojů) do betonu z C20/25-XF3.
Čela propustku a dlažby z lomového kamene do betonu na nátokové a výtokové straně propustku, budou doplněny základovými prahy.
V korytě potoka, bude na nátokové straně uložen lomový kámen tl. 0,25 m do betonu C 20/25-XF3 tl 0,25 m v podélném sklonu max. 6%. Dno na nátoku bude dále doplněno kamennou rovnaninou bez urovnání líce a bez vyklínování se zdrsněným povrchem a uložením jednotlivých kamenů delší stranou do svahu se sklonem proti proudění vody (hmotnost 200 – 500 kg, tl. 0,5 m).
Skladba konstrukčních vrstev nad propustkem – plocha 161 m2
Lomové výsivky 4/8 mm, hm. do 20 kg/m2, míra hutnění min. 100 MPa
Štěrkodrť 0/32 min. ŠDB 100 mm ČSN 73 6126
Štěrkodrť 0/63 min. ŠDB 200 mm ČSN 73 6126
Drcenné kamenivo frakce 63/125 DKH 200 mm
Upravená zhutněná pláň 30 MPa ČSN 73 6192
Celkem 500 mm
Konstrukce lesní cesty je navržena s ohledem na obecné požadavky na výstavbu a související předpisy, normy, vyhlášky, především však vyhl. č.13/1997Sb., vyhl.č.458/2000Sb., vyhl.č.183/2006Sb., vyhl.č.268/2009Sb., vyhl.č.398/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále pak ČSN 736005, ČSN 736108, ČSN 736114, ČSN 736133 a souvisejících předpisů.
Stavba je členěna na tři dílčí úseky.
Délky a označení jednotlivých úseků:
Úsek A – délka nivelety 0,765 km, výkop 2238 m3, násyp 1523 m3, úprava pláně 8660 m2
Úsek B – délka nivelety 0,460 km, výkop 2010 m3, násyp 1263 m3, úprava pláně 6062 m2
Úsek C – délka nivelety 1,051 km, výkop 3819 m3, násyp 2585 m3, úprava pláně 13340 m2

V roce 2016 realizace větví A, B
V roce 2017 větve C.
Místo plnění: k.ú.Prostřední Bečva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 189 960 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky