Veřejná zakázka: MVN Hazard - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7594
Systémové číslo: P16V00000681
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2016
Nabídku podat do: 03.06.2016 09:30
Otevírání obálek: 03.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Hazard - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
V první etapě budou provedeny průzkumné práce:
I. Inženýrsko – geologický a geotechnický průzkum včetně laboratorních prací, vyhodnocení a písemné zprávy. Minimálně předpokládáme provedení 1 IGP vrtu o hloubce cca 10m v ose hráze, konkrétní hloubka bude určena zastižením zdravého skalního podloží nebo homogenního dostatečně únosného a nepropustného podloží, vrt bude vytyčen a po provedení výškově a polohově zaměřen (JTSK, Bpv). Dále předpokládáme provedení cca 2 sond v hrázi o hloubce přibližně 4 – 5 m pro ověření únosnější vrstvy v podloží hráze a dále 2 sondy v prostoru zdrže (o stejné hloubce). Ze sond bude proveden odběr neporušených vzorků zemin pro zjištění hmotnosti a pórovitosti v přirozeném uložení, parametrů smykové pevnosti (soudržnost, úhel vnitřního tření), deformačního modulu a pro provedení základního klasifikačního rozboru. Při hloubení sond bude sledována úroveň naražené hladiny podzemní vody a po ukončení prací bude změřena úroveň ustálené hladiny podzemní vody. Geologická dokumentace bude prováděna průběžně.
Přesný rozsah Inženýrsko – geologického a geotechnického průzkumu bude stanoven projektantem.
II. Rozbory sedimentů ze zdrže vodního díla - stanovení třídy vyluhovatelnosti podle přílohy č.2, třída vyluhovatelnosti II A k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
III. Studie splaveninového režimu – posouzení v povodí nádrže, zejména při povodňových průtocích

Ve druhé etapě - po vyhodnocení výsledků první etapy budou realizovány vlastní projekční práce, které budou řešit:
a. Vybudování usazovacího objektu na vtoku do nádrže
b. Odstranění sedimentů ze zdrže vodního díla o předpokládaném objemu cca 3000 m3 a jejich uložení v souladu s platnou legislativou
c. Dle výsledku průzkumných prací rekonstrukci hráze
d. Rekonstrukci poškozeného bezpečnostního přelivu (v současné době převede Q50), nový bezpečnostní přeliv bude dimenzován na převedení Q100, současně se v nádrži vyčlení retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru nádrže. Pro navrhované průtoky a objemy budou doloženy hydrotechnické výpočty, provedené odborně způsobilou osobou.
e. Opravu vyústění odpadního potrubí od vypouštěcího zařízení
f. Zpracování manipulačního a provozního řádu nádrže
g. Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu stavby
h. Zpracování plánu BOZP
i. Zpracování harmonogramu prací

Místo plnění: Suchdol u Bujanova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 390 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky