Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U Václava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7725
Systémové číslo: P16V00000812
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/148
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 646122
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016
Nabídku podat do: 04.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U Václava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci obnovení profilu lesní cesty budou seříznuty krajnice v šířce 0,25 m, krajnice budou provedeny ze štěrkodrti ŠD fr.0-32. Výtluky budou vyplněny štěrkodrtí fr.0-32. Rekonstrukce povrchu lesní cesty je následující - šířka cesty 3,0m + 2 x 0,25m; dojde ke stržení krajnic a středového pásu, pomístně k opravě výtluků – cca 20%; dále dojde k aplikaci spojovacího postřiku a vrstvy asfaltobetonu. Konstrukce nájezdů na navazující cestní síť bude řešena jako štěrková o vrstvě 300 mm kameniva fr. 0 – 32 po zhutnění. V šířce 1,0m na každou stranu od opravované lesní cesty dojde k vyřezání náletových dřevin. Z příkopů uvedených v tab.č.3. budou odstraněny náletové dřeviny a budou odstraněny naplaveniny v množství 0,15 m3/m‘. Součástí rekonstrukce je jedno skládkoviště, které bude řešené jako štěrkové o vrstvě 300 mm kameniva fr. 0 – 32 po zhutnění. U všech opravovaných trubních propustků pod lesní cestou DN600 dojde k jejich čištění. Dále dojde k vyčištění nátoků a výtoků jednotlivých trubních propustků. Vždy před vtokem a za výtokem bude provedena oprava opevnění příkopu v délce 2,0m lomovým kamenem v betonovém loži. U opravovaných trubních propustků č.4, 9, 10 a12 je nutné v rámci realizace počítat s tím, že propustky ve vedena stálá vodoteč. Je nutné počítat s její dočasnou přeložkou. V rámci rekonstrukce jednotlivých hospodářských sjezdů dojde k opravě stávajících propustků (sjezd č. 3, 9 a 16) – vyčištění propustku a vydláždění příkopu na vtoku a výtoku lomovým kamenem v dl. 2,00m. Pod některými hospodářskými sjezdy (sjezd č. 6, 7, 12, 14 a 19) dojde k vybudování nových trubních propustků DN400. U stávajících oblouků lesní cesty dojde k rozšíření o 1,0m na vnější straně oblouku. Max. rozšíření o 1,0m je ve středu oblouku, směrem ke konci oblouku se rozšíření zužuje až na hodnotu 0. V km 0,066 je stávající ocelová závora, která bude zrušená. Nová ocelová závora bude umístěna v km 0,080. U ní bude osazeno SDZ B1 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a E13 Text, zde: MIMO VOZIDEL LESY ČR. Výrobní výkres závory je součástí projektové dokumentace. Upozorňujeme na fakt, že p.p.č.1705 a p.p.č.2276 k.ú. Přísečnice leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně.
Místo plnění: k.ú. Přísečnice p.p.č. 1705, 2276; k.ú. Černý Potok p.p.č. 330/1, 331/3; k.ú. Kovářská p.p.č. 771/1, 772/1, 774/1, 936, 937, 938/1; k.ú. Dolina p.p.č 961/1, 1021, 1205

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 378 148 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky