Veřejná zakázka: Vápenický potok ř.km 0,200-1,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7755
Systémové číslo: P16V00000842
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/109
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2016
Nabídku podat do: 08.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 08.08.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vápenický potok ř.km 0,200-1,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
SO O1: Vápenický p. ř.km 0,600-0,700 - PŠ 2014:
Stávající protržená přehrážka bude zcela odstraněna a na jejím místě postavena nová,konstruovaná jako železobetonové jádro lité do ztraceného bednění z kamenného zdiva. Sediment vytěžený za přehrážkou bude rozprostřen v zátopě.
SO 02: Vápenický p. ř.km 0,200-1,000“:
V úseku koryta ř.km 0,200 – 0,700 budou odstraněny dřeviny zmenšující průtočný profil.
V úseku koryta ř. km 0,200 – 0,648 bude odstraněn naplavený sediment.
Bude provedena oprava příčných stupňů č.1,2,3,4,6, stupně budou obkopány do 0,8 m na vzdušné straně očištěny tl. vodou a opraveny včetně bočního zdiva s přespárováním. Dopadiště budou vyspravena doplněním kamenem s vyklínováním a přešterkováním.
Pod stupněm č.5 bude opraven balvanitý skluz.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „SO 01: Vápenický p. ř.km 0,600-0,700 - PŠ 2014, SO 02: Vápenický p. ř.km 0,200-1,000“;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- NDCon , s.r.o., Zlatnická 10/1582 , Praha 1, PSČ 110 00.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MÚ Příbram OŽP Souhlas k udržovacím pracím na Vápenickém potoce k obnově vodního díla,č.j. MěUPB 59157/20105/OZP/Prš
MÚ Příbram OŽP Souhlas k trvalému odnětí zem. půdy č.j. MěUBP 75616/2015/OZP/Lach

MÚ Příbram OŽP Rozhodnutí k povolení k nakládání s vodami č.j. MěUBP 81880/2015/OŽP/Prš
Souhlas Obce Kamýk nad Vltavou s odnětím pozemků dotčených stavbou z PUPFL
Obec Kamýk nad Vltavou Rozhodnutí o povolení ke kácení stromů č.j. OUKNV 707/2016
Povodí Vltavy s.p. Souhlas s dělením pozemků č.26011/2015-PVL SP – 2015/5253
Stanovisko společnosti O2 Czech republic a.s. zn. 33/2015-POS-PB ze dne 4.3.2015
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ Services, a.s. pod zn. 0200274248 ze dne 14.1.2015
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.oddělení Správa energetického majetku Střed,pracoviště Příbram pod zn. 1072919734/2015 ze dne 27.2.2015
Vyjádření RWE ev. pod. zn. 5001053150 ze dne 14.1.2015
Stanovisko OŽP Příbram ev. pod č.j. MěUBP 14232/2015/OŽP/Wa ze dne 3.2.2015
Souhlas se zásahem do VKP dle § 4 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. pod č.j. MěÚPB 14233/2015/OŽP/Kom ze dne 25.2.2015
Vyjádření k PD ČRS Územního Svazu města Prahy pod č.j. 111/15 ze dne 18.3.2015
Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy , s.p. pod. zn. 15831/2015-242/Ma ze dne 13.2.2015
Souhlas s kácením na PUPFL - na pozemku 1074/1 k.ú. Velká nad Vltavou OLH LČR , s.p. Lesní závod Konopiště – polesí Višňová ze dne 24.8.2015
Souhlas s vydáním povolení stavby Stavebního úřadu Kamýk nad Vltavou č.j. V- 325/15-Ž ze dne 3.7.2015
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Velká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 935 823 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků