Veřejná zakázka: 5 VN Kajlovec PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7844
Systémové číslo: P16V00000931
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/070
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.07.2016
Nabídku podat do: 02.08.2016 09:00
Otevírání obálek: 02.08.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5 VN Kajlovec PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci 5-ti stávajících VN včetně funkčních objektů a hrází s tím, že po zaměření terénu a provedení hydrotechnických výpočtů bude zvážena možnost redukce počtu vodních nádrží ( týká se VN č. 4 a č. 5 ). Funkční objekty ( požeráky) budou řešeny jako prefabrikované. Zároveň bude provedena rekonstrukce napouštěcího ( odběrného ) objektu z vodního toku Hradečná. Napouštěcí objekt bude konstruován tak, aby byl zajištěn minimální zůstatkový průtok pod místem odběru, odběr do náhonu bude řízený s ohledem na kapacitu koryta a nádrží.
Dále bude provedeno odtěžení sedimentů z retenčního prostoru vodních nádrží a pročištění průtočného profilu náhonu. Bude zhodnocen stav náhonu (jak přívodního tak odvodního) a bude navrženo jeho případné opevnění a stabilizace.
V PD bude zhodnocen stav hrází, vhodnost zeminy z výkopů do hrází a její požadované množství. V případě nutnosti bude v PD řešeno zajištění dostatečného množství vhodné zeminy do hrází.
Zajištění zeminy do hrází - písemné smluvní zajištění dostatečného množství vhodné zeminy do zemních hrází, včetně potřebných zkoušek, včetně zajištění potřebné legislativy (např. zeminy z deponií, otevření zemníku, uložení na meziskládku).
PD bude zároveň řešit přístupy ke stavbě, které budou ponechány jako trvalé pro následnou možnost obsluhy a kontroly vodních nádrží i nápustného objektu.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10210357, čhp 2-02-02-074, kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Březová, katastrální území Lesní Albrechtice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky