Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na polesí Vacíkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7858
Systémové číslo: P16V00000945
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.08.2016
Nabídku podat do: 30.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2016 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na polesí Vacíkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "U Vacíkovských polí":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, jejích hospodářských nájezdů nebo do projektovaných příkopů, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Vybourání nevyhovujících nebo nefunkčních příčných (celkem 20 m) a podélných (celkem 36 m) trubních propustků, nacházejících se v trase lesní cesty.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, z krajnic, z vybraných hospodářských nájezdů, přejezdů a z jedné skládky dříví (o mocnosti do 10 cm).
- Urovnání a zhutnění pláně hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek dříví.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro položení příčných a podélných trubních propustků DN 600 a DN 400 a hloubení rýh pro vyzdění jejich čel, vtokové jímky a pro položení dlažeb. Hloubení rýh zahrnuje i jejich částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také zřízení nových odtokových příkopů od příčných trubních propustků a zřízení podélných odvodňovacích příkopů. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude náležitě rozprostřena.
- U hospodářského nájezdu č. 5., v km 0,680 (v lokalitě u altánu), budou provedeny odkopávky, s úpravou povrchu cesty, pro následné zřízení příčného přejezdného kamenného rigolu.
- Odstraněné nánosy zeminy, budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny a urovnány.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, skládky, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty. Konstrukci tvoří podkladní vyrovnávací vrstva z kameniva frakce od 0 do 32 (63) mm a kryt ze štěrkodrti od 0 do 32 (63) mm.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty v šíři 3,5 m a dále na jejích rozjezdech.
- Konstrukce hospodářských nájezdů, přejezdů a vybraných skládek dřeva bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (případně i 150 mm), s následným dodáním krytu ze štěrkodrti od 0 do 32 (63) mm.
- Do 9 připravených příčných rýh bude na podkladní beton usazeno celkem 28 kusů nových železobetonových trubek DN 600/2500, k nimž budou vyzděna z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu nová čela, 1 vtoková jímka a vtoková a výtoková koryta (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Do 7 připravených podélných rýh bude na podkladní beton usazeno celkem 21 nových železobetonových trubek DN 400/2500, k nimž budou vyzděna z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu nová čela a vtoková a výtoková koryta (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- V připravené příčné rýze, u hospodářského nájezdu č. 5., v km 0,680 (lokalita u altánu), bude pro převedení srážkové vody zřízen přejezdný kamenný rigol z lomového kamene uloženého do lože z betonu, s vyplněním a zatřením spár této dlažby cementovou malou.
- Ze stávající kalené konstrukce lesní cesty budou odstraněny 3 ocelové svodnice délky 4,5 m, které budou uloženy ve skladu polesí Vacíkov.
- Do doplněné konstrukce vozovky bude osazeno 11 nových ocelových svodnic délky 5 m (dodávka a montáž).

Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "K zámečku Vacíkov a zpevněných ploch":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezu zasahujícího do míst plánovaného rozšíření rozjezdu na konci úpravy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky, z krajnic a z hospodářského nájezdu (o mocnosti do 10 cm).
- Provedení odkopávek povrchové zeminy, v průměrné tloušťce 40 cm, pro položení konstrukce zpevněné plochy z dlažby.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro úpravy levého příkopu a hloubení rýh pro osazení obrubníků dlažby.
- Naložení nánosů zeminy, odkopávek pro plochu zpevněnou dlažbou, i zemin z hloubení rýh a jejich přesunutí na vzdálenost do 1 km, do nerovností terénu, kde bude všechna zemina rozprostřena a náležitě urovnána jako nezhutněné násypy.
- Urovnání (úprava) pláně se zhutněním bude provedena na lesní cestě, na přístupové komunikaci k zámečku, na pláni zpevněných ploch, na hospodářském nájezdu a v rozšíření rozjezdu na konci úpravy.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (zpevněné plochy, nájezd, atd.):
- Rekonstrukce lesní cesty bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev. Konstrukci tvoří kryt ze štěrkodrti, od 0 do 32 (63) mm, tloušťky 100 mm, s finálním posypem tohoto krytu bílým drceným kamenivem, který bude proveden v celé délce lesní cesty, v šíři 3,5 m a dále na obou jejích rozjezdech.
- Rekonstrukce přístupové cesty k zámečku bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev. Konstrukci tvoří kryt ze štěrkodrti, od 0 do 32 (63) mm, tloušťky 150 mm, s finálním posypem tohoto krytu bílým drceným kamenivem, který bude proveden v celé délce přístupové cesty, v šíři 3,5 m.
- Stavba zpevněné plochy u zámečku Vacíkov bude řešena zřízením podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného, frakce 32-63, tloušťky 150 mm a vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrti, frakce od 0 do 32 (63) mm, tloušťky 100 mm, na níž bude navezeno štěrkopískové lože o tloušťce 50 mm, určené pod dlažbu z šedých žulových dlažebních kostek (na 80 % plochy) a z hnědých žulových dlažebních kostek (na 20 % plochy). Ohraničení dlažby bude provedeno z šedých štípaných žulových obrubníků, položených na stojato, do lože z betonu s boční opěrou. Na styku dlažby se zdmi zámečku bude použita izolační folie proti zatékání vody ke zdivu budovy.
- Konstrukce zpevněné plochy určené k parkování vozidel bude řešena zřízením podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného, frakce 32-63, tloušťky 150 mm a krytu ze štěrkodrti, frakce od 0 do 32 (63) mm, tloušťky 150 mm, s finálním posypem tohoto krytu bílým drceným kamenivem, který bude proveden na celé ploše parkoviště.
- Konstrukce hospodářského nájezdu bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (případně i 150 mm), s následným dodáním krytu ze štěrkodrti od 0 do 32 (63) mm, v tloušťce 150 mm.
- Podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (případně i 150 mm), bude zpevněn i rozjezd na konci úpravy.

Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Ke školce Vacíkov":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně hospodářského nájezdu a manipulační plochy, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu vozovky a krajnic (o mocnosti do 10 cm), s přesunem na dočasné hromady na vzdálenost do 50 m.
- Sejmutí zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu hospodářského nájezdu (o mocnosti do 10 cm) a z manipulační plochy (o mocnosti do 20 cm).
- Provedení odkopávek zvýšeného terénu na začátku úpravy (vlevo), pro rozšíření rozjezdu na lesní cestu „Dědecká“.
- Součástí zemních prací bude hloubení rýhy pro prodloužení stávajícího příčného trubního propustku DN 600 a hloubení rýh pro vyzdění jeho vtokového čela a pro položení dlažeb. Hloubení rýh zahrnuje i jejich částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také úpravy přítokového a odtokového příkopu navazujícího na popisovaný trubní propustek. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána na hromadu do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, z níž bude následně naložena a odvezena.
- Naložení nánosů zeminy, odkopávek z rozšíření rozjezdu, i přebytečných zemin z hloubení rýh a jejich přesunutí na vzdálenost do 1 km, do nerovností terénu, kde bude všechna zemina rozprostřena a náležitě urovnána jako nezhutněné násypy.
- Urovnání pláně se zhutněním bude provedeno na manipulační ploše, na obratišti, na hospodářském nájezdu a v rozšíření rozjezdu na začátku úpravy.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (rozjezd, manipulační plocha, atd.):
- Ze stávající konstrukce lesní cesty bude odstraněna ocelová svodnice délky 4,5 m, která bude uložena ve skladu polesí Vacíkov.
- Před pokládkou hlavních konstrukčních vrstev z asfaltového betonu dojde k vyplnění hrubých nerovností, ve formě úpravy dosavadního krytu z kameniva, s doplněním kamenivem drceným frakce od 0 do 32 (63) mm, s jeho urovnáním v podélném a příčném směru a s posypem drobným drceným kamenivem, včetně náležitého zhutnění těchto vyrovnávacích vrstev stávajícího povrchu.
- Konstrukce podkladních vrstev manipulační plochy a rozjezdu na začátku úpravy bude tvořena vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (případně i 150 mm), s následným dodáním ochranné vrstvy ze štěrkodrti od 0 do 32 (63) mm, v tloušťce 150 mm, s jejím urovnáním v podélném a příčném směru a s posypem drobným drceným kamenivem, včetně náležitého zhutnění těchto podkladních vrstev.
- Hlavní konstrukční vrstvy vozovky, manipulační plochy a rozjezdu na začátku úpravy budou tvořeny z podkladní a obrusné vrstvy asfaltového betonu spojené s upraveným podkladem živičným postřikem (asfaltovou emulzí).
- Krajnice nové komunikace budou zpevněny štěrkodrtí, o šířce 2 * 0,30 m a v průměrné tloušťce 150 mm po zhutnění.
- Rekonstrukce kalené části této lesní cesty bude řešena nejprve úpravou dosavadního krytu z kameniva, s doplněním kamenivem drceným frakce od 0 do 32 (63) mm, s jeho urovnáním v podélném a příčném směru a následným navážením, rozprostřením a hutněním hlavní konstrukční vrstvy. Konstrukci zde tvoří kryt ze štěrkodrti, od 0 do 32 (63) mm, tloušťky 150 mm, s finálním posypem tohoto krytu drceným kamenivem, který bude proveden v celé délce a šířce tohoto úseku.
- Konstrukce hospodářského nájezdu a obratiště na konci úpravy bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 (případně i 150 mm), s následným dodáním krytu ze štěrkodrti od 0 do 32 (63) mm, v tloušťce 150 mm, s posypem drobným drceným kamenivem, včetně náležitého zhutnění těchto konstrukčních vrstev.
- Do připravené rýhy budou na podkladní beton usazeny 2 nové železobetonové trubky DN 600/2500, s obetonováním spoje se stávajícím propustkem. Prodloužený trubní propustek bude opatřen čelem vyzděným z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu a vtokovým a výtokovým korytem (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- V napojeních na stávající asfaltovou komunikaci dojde k řezání spár šířky 4 mm, do hloubky 60 mm, s utěsněním dilatační spáry za tepla.
Místo plnění: K.ú. Vacíkov: LC "U Vacíkovských polí": p.p.č. 305/7 a 359/1. LC "K zámečku Vacíkov": p.p.č. 391/2, 391/3, 300/5, 300/6 a 300/12. LC "Ke školce Vacíkov": p.p.č. 271/2, 296/3, 296/4, 296/6 a 391/5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 519 143 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky