Veřejná zakázka: Divoký potok ř.km 3,550 - 5,880

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7896
Systémové číslo: P16V00000983
Evidenční číslo zadavatele: S955/2016/077
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.08.2016
Nabídku podat do: 06.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 06.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Divoký potok ř.km 3,550 - 5,880
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu dopadiště historického kamenného stupně v obci Vodokrty v ř. km 3,550 a pročištění koryta a oprava opevnění Divokého potoka protékající obcí Řenče.
Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů:
• SO 01 Oprava kamenného stupně v ř. km 3,550, Vodokrty
• SO 02 Oprava hrazení toku v ř. km 5,464 – 5,880, Řenče
• SO 03 Vegetační úpravy

Stavební objekt SO 01 Oprava kamenného stupně v ř. km 3,550, Vodokrty – jedná se o opravu kamenného stupně. Největší poškození se nalézá na opevnění břehů, kde jsou velké nátrže. Samotné těleso stupně je v dobrém stavu. Dno a křídla dopadiště pod kamenným stupněm jsou silně poškozena. Dno dopadiště pod stupněm je vymleto, nachází se zde zbytky kamenného opevnění. V obou svazích jsou nátrže a část kamenného opevnění byla odplavena. Původní zakončovací kamenný práh ve dně je zničen.
Z důvodu silného poškození křídel a dna dopadiště stupně bude celé dopadiště rozebráno. Kameny budou očištěny a roztříděny, aby mohly být v konečné fázi opravy použity do záhozu za prahem.
Vzdušný líc stupně a její přelivná hrana budou očištěny tlakovou vodou, a to včetně plochy, která bude odhalena odstraněním destruovaných křídel dopadiště. Oprava spárování bude provedena po důkladném vyčištění spár od všech nečistot a přilehlých ploch kamene, který bude ve styku s novou spárovací maltou. Následně bude zdivo přespárováno spárovací cementovou maltou MC25.
Šířka dopadiště bude 8,8 m, délka 7,0 m, následovat bude zajišťovací práh dlouhý 0,9 m a navázání na neopevněné koryto pod dopadištěm bude provedeno záhozem z původních kamenů z rozebraných konstrukcí o délce 2,0 m.
Stavební objekt SO 02 Oprava hrazení toku v ř. km 5,464 – 5,880, Řenče – opevnění koryta Divokého potoka v obci Řenče je pomístně poškozeno, převážně v místě kamenného stupně v ř. km 5,6329, kde se vytvořila oboustranná nátrž. Na několika místech je ve dně sediment a pomístně je vypadlý kámen z opevnění toku. Nad silničním mostem v ř. km 5,8155 je podemleta pravobřežní zeď a dále zničené oboustranné opevnění. V celé délce opravovaného úseku je kamenné opevnění porostlé mechy, spáry poškozené či zarostlé mechem a travou.
Oprava spočívá v očištění tlakovou vodou a přespárování kamenného opevnění koryta toku. Pomístně je navrženo doplnění tvarově upravených kamenů do poškozeného opevnění, případně vystavění opevnění v celé výšce v případě, že je opevnění zborceno celé nebo chybí spodní řady kamenů a horní řady se bortí.
V úseku dlouhém 18,2 m okolo kamenného stupně v ř. km 5,6333 je navržena oprava opevnění svahů i dna. V současnosti se zde nachází velké nátrže.
Stavební objekt SO 03 Vegetační úpravy – předmětem je odstranění 6 pařezů po pokácených stromech v blízkosti opravovaného kamenného stupně ve Vodokrtech. Odstranění vzrostlých stromů zajistila obec Řenče, na jejichž pozemcích se stromy nachází. Pařezy budou odtraněny z pozemku p.č. 2/1 a 300 v k.ú. Vodokrty.
Dále dojde k mýcení skupinek náletů a buřeně v bezprostřední blízkosti opravovaného opevnění Divokého potoka v zájmovém úseku v k.ú. Řenče. Celková plocha je 133,95 m2.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Divoký potok ř. km 3,550 – 5,880“, vypracované Ing. Hanou Hadrbolcovou, vedoucí projektu Ing. Radka Michková Popelíková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. ČKAIT 0201350, NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, 110 00.

Na akci bylo Městským úřadem Přeštice vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací ze dne 29.3.2016 pod č.j. PR-OŽP-STP/8101/2016
Na akci bylo dále vydáno:
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru udržovací práce Divoký potok ř. km 3,550 – 5,820 vydané Městským úřadem Přeštice, odbor životního prostředí, č.j. PR-OŽP-STP/8101/2016 z 29.3.2016
- Vyjádření odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Přeštice, č.j. PR-OVÚP-STM/7490/2016 z 22.3.2016
- Vyjádření MěÚ Přeštice, odbor správní a dopravní, č.j. PR-OSD-SED/ 30514/2015 z 10.12.2015
- Souhrnné stanovisko vydané Městským úřadem Přeštice, odbor životního prostředí, č.j. PR-OŽP-VOK/29939/2015 z 6.1.2016
- Souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy lesů, Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, č.j. PR-OŽP-TRS/4564/2016
- Rozhodnutí povolení kácení zapojeného porostu dřevin o ploše 133,95 m2 vydané Obecním úřadem Řenče, č.j. 160 – 16, spis. zn.: ZN/23/Řenče/16 z 9.3.2016 nabytí právní moci dne 9.3.2016
- Rozhodnutí povolení omezení pozemků pro plnění funkcí lesa vydané Městským úřadem Přeštice, odbor životního prostředí, č.j. PR-OŽP-TRS/5105/2016 z 26.2.2016
- Souhlasné stanovisko obce Řenče, č.j. 45-16 z 19.1.2016
- Souhlasné stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, zn. 8076/2016/342/Pa SP-2016/1948 z 16.2.2016
- Český rybářský svaz, z.s., Západočeský územní svaz, Souhlasné stanovisko s omezením provádění prací v korytě toku, možno jen v termínu od 1.5. – 30.9., zn. 45/16 z 2.2.2016
- Český rybářský svaz, MO Přeštice z 25.1.2016, souhlasné stanovisko k opravám a čistění Divokého potoka
- Národní památkový ústav ú. o. p. v Plzni bere záměr na vědomí 4.12.2015, č.j. NPÚ – 341/90268/2015
- Oznámení Archeologickému ústavu AV ČR Praha, z 16.2.2016
- Místní šetření za účasti Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP z 5.6.2015 – souhlas
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100458916 z 26.8.2015 - ŘENČE – střet - nadzemní síť NN
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100458921 z 26.8.2015 – VODOKRTY – střet – NN – podzemní, nadzemní
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200352966 z 26.8.2015 – sítě se nenachází
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 675062/15 z 26.8.2015 – sítě se nachází
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001171231 z 26.8.2015 - sítě se nachází ŘENČE
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001171236 z 26.8.2015 - sítě se nachází VODOKRTY
- BRAWA, a.s.
- NET4GAS, s.r.o., zn. 2063/15/BRA/N z 26.8.2015 – nezasahuje ŘENČE
- NET4GAS, s.r.o., zn. 2064/15/BRA/N z 26.8.2015 – nezasahuje VODOKRTY
- NET4GAS, s.r.o., zn. 6122/15/OVP/N z 26.8.2015 – nezasahuje ŘENČE
- NET4GAS, s.r.o., zn. 6124/15/OVP/N z 26.8.2015 – nezasahuje VODOKRTY
- ČEPRO, a.s., zn. 10256/15 z 26.8.2015 – sítě se nenachází
- MERO ČR, a.s., č.j. 2015/08/7689 z 26.8.2015 – nedochází ke střetu
- T.Mobile Czech Republik a.s., zn. E18655/15 z 26.8.2015 – nedojde ke kolizi
- souhlasy dotčených vlastníků pozemků
- souhlasy sousedních vlastníků pozemků

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Vodokrty, k.ú. Řenče, Plzeňský kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 309 065 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky