Veřejná zakázka: MVN Nepraš - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7950
Systémové číslo: P16V00001037
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2016
Nabídku podat do: 17.08.2016 09:30
Otevírání obálek: 17.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Nepraš - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Klasifikace předmětu zakázky: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací - 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky: Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
V první etapě budou provedeny průzkumné práce:
I. Inženýrsko – geologický a geotechnický průzkum včetně laboratorních prací, vyhodnocení a písemné zprávy. Předpokládáme provedení 1 IGP vrtu o hloubce cca 15m v ose hráze (blíže k LB – předpokládanému místu výstavby bezpečnostního přelivu), konkrétní hloubka bude určena zastižením zdravého skalního podloží nebo homogenního dostatečně únosného a nepropustného podloží, vrt bude vytyčen a po provedení výškově a polohově zaměřen (JTSK, Bpv). Dále předpokládáme provedení cca 2 sond v hrázi o hloubce přibližně 4 – 5 m a 1 sondy v prostoru zdrže (o stejné hloubce). Ze sond bude proveden odběr vzorků zemin pro zjištění potřebných parametrů včetně zajištění základního klasifikačního rozboru. Při hloubení sond bude sledována úroveň naražené hladiny podzemní vody. Geologická dokumentace bude prováděna průběžně.
Přesný rozsah Inženýrsko – geologického a geotechnického průzkumu bude stanoven projektantem.
II. Rozbory zeminy ze zdrže vodního díla – v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., příloha č. 10.

Ve druhé etapě - po vyhodnocení výsledků první etapy budou realizovány vlastní projekční práce, které budou řešit:
a. Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ včetně zajištění příslušných rozhodnutí jako podkladu pro úspěšné majetkoprávní vypořádání (rozhodnutí o dělení a scelování pozemků), před potvrzením KÚ bude GP předložen objednateli ke schválení.
b. Odstranění zeminy ze zdrže vodního díla o předpokládaném objemu cca 3800 m3 a jejich uložení v souladu s platnou legislativou.
c. Výstavba nového bezpečnostního přelivu, který bude dimenzován na převedení Q100, současně se v nádrži vyčlení retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru nádrže. Pro navrhované průtoky a objemy budou doloženy hydrotechnické výpočty, provedené odborně způsobilou osobou.
d. Rekonstrukce odpadního potrubí včetně vyústění od požeráku
e. Zpracování manipulačního a provozního řádu nádrže
f. Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu stavby
g. Zpracování plánu BOZP
h. Zpracování harmonogramu prací

Místo plnění: Hatín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 312 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky