Veřejná zakázka: Komárovská stoka v ř.km 0,000-2,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7971
Systémové číslo: P16V00001058
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.07.2016
Nabídku podat do: 01.08.2016 09:30
Otevírání obálek: 01.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komárovská stoka v ř.km 0,000-2,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
údržba vodního díla – úpravy toku
Popis stávajícího stavu:
Koryto vodního toku je zaneseno sedimenty.
Popis návrhu a požadavků investora:
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 01 – Komárovská stoka – Předmětem prací bude odstranění sedimentů z koryta vodního toku, které je upraveno zemním korytem. Budou také odstraněny křoviny bránící přístupu ke korytu.
SO 02 – PP Komárovské stoky – Předmětem prací bude odstranění sedimentů z koryta vodního toku, které je upraveno podélným opevněním bet. deskami. Budou také odstraněny křoviny bránící přístupu ke korytu.

Na akci byly vydány tato stanoviska a povolení:
Souhlas s ohlášením vodohospodářských úprav a udržovacích prací vydaný MěÚ Soběslav, OŽP dne 08.03.2016 pod č. j. MS/05195/2016, rozhodnutí – souhlas s použitím sedimentů z vodního toku na zemědělskou půdu vydaný MěÚ Soběslav dne 29.02.2016 pod č. j. MS/04422/2016, rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Soběslav, OŽP dne 19.01.2016 pod č. j. MS/01346/2016, vyjádření MěÚ Soběslav, OŽP ze dne 23.08.2015 vydané pod č. j. MS/19187/2015, stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny vydané KÚ Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne 16.09.2015 pod č. j. KUJCK 69811/2015/OZZL, výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle ust. 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydanou KÚ Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 22.06.2016 pod č. j. KUJCK 90370/2016 OZZL, závazné stanovisko dle § 38 lázeňského zákona vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 08.10.2015 pod č. j. MZDR 52381/2015-2OZD-ČIL-Vac, stanovisko obce Komárov ze dne 04.09.2015, stanovisko obce Vlastiboř ze dne 04.09.2015, stanovisko Českého rybářského svazu, z. s. MO Soběslav z 18.10.2015, vyjádření stavebního úřadu MěÚ Soběslav ze dne 23.10.2015 pod č. j. MS/22206/2015/2, vyjádření uživatele zemědělských pozemků určených pro ukládání sedimentu – společnost EUROFARMS, s.r.o. ze 04.09.2016, vyjádření AOPK České Budějovice č. j. 1945/BL/15 z 05.10.2016, povolení ke kácení dřevin vydané obecním úřadem v Komárově ze dne 07.07.2016, rozbory sedimentu z 27.07.2015 provedené laboratoří ALS Group (zkušební laboratoř akreditovaná ČIA).
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: 15.11.2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 568 388 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky