Veřejná zakázka: BP Miletínský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8012
Systémové číslo: P16V00001100
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 08:30
Otevírání obálek: 05.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Miletínský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o běžnou údržbu břehového porostu koryta vodního toku Miletínský potok, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Řešený úsek je rozdělen na dva samostatné objekty.
• V případě stavebního objektu SO 01 se jedná o úsek Miletínského potoka mezi rybníkem Ťulpa ř. km 16,84 (vtok do rybníka) a Podlišovským rybníkem ř. km 17,96 (pod hrází rybníka). Dále se jedná o úsek PP Miletínského potoka od soutoku PP Miletínského potoka a Miletínského potoka na ř. km 17,87 Miletínského potoka do ř. km 0,30 PP Miletínského potoka.
Dotčený úsek od ř. km 16,84 do ř. km 17,22 a od ř. km 17,87 do ř. km 17,96 je otevřený, neupravený tok přirozeného charakteru. Od ř. km 17,22 do ř. km 17,87 se jedná o otevřený, upravený vodní tok lichoběžníkového profilu. Koryto vodního toku je v tomto úseku opevněno ve dně na šířku 0,60 m štětem o tl. 150 mm, svahy jsou ve sklonu 1:2 a 1:1,5 opevněny dlažbou tl. 200 mm na maltu cementovou.
Dotčený úsek PP Miletínského potoka (IDVT 10240651) od ř. km 0,00 do ř. km 0,30 je otevřený, neupravený tok přirozeného charakteru.
V trase koryta se nachází padlé stromy a stromy zasahující do průtočného profilu způsobující sníženou průtočnost. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků.
• V případě stavebního objektu SO 02 se jedná o úsek Miletínského potoka ř. km 9,55 od mostu na silnici spojující obec Sosní a obec Štěpánovice do ř. km 12,00 Miletínského potoka.
Dotčený úsek Miletínského potoka v úseku od ř. km 9,55 do ř. km 11,04 je otevřený, upravený vodní tok do lichoběžníkového profilu.
Údržba břehového porostu je plánována po pozemcích soukromých vlastníků.
• Dle stanoviska OOŽP je potřeba práce provádět co nejšetrnějším způsobem vůči nivě toku a dřevinám, které mají zůstat zachovány. Pracovní vozidla nesmějí zajíždět do koryta vodního toku ani do měkké podmáčené půdy v jeho nivě.
• SO 01 ř. km 17,72 koryto kříženo kabelem VN. Práce v dosahu musí být prováděny v souladu se souhlasem s prováděním prací v OP VN.
• SO 01 ř. km 17,45 koryto je kříženo podzemním vedením plynovodu VTL. Práce v dosahu musí být prováděny v souladu se souhlasem s prováděním prací v OP plynovodu VTL.
• SO 02 v trase toku jsou 2 stromy v k. ú. Štěpánovice u Českých Budějovic označeny nápisem „NECH“ – TYTO STROMY NEBUDOU ODKÁCENY.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota z p. č. 880/42 k. ú. Štěpánovice u Českých Budějovic jímž jsou Lesy ČR, s.p., vlastníci bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Dřevní hmota vždy náleží vlastníkovi pozemku. Výčet vlastníků, kterým dřevní hmota náleží je součástí PD. Zhotovitelem dojde k protokolárnímu předání dřevní hmoty majiteli.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté a bříza bělokorá 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH

V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla ohlášena 6. 6. 2016 odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.

Na stavbu byly vydány/podány:
Závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do VK ze zákona – vodní tok, Magistrát města České Budějovice, Odbor životního prostředí, č. j. OOŽP/5903/2016/Kb ze dne 3. 8. 2016
Oznámení údržby břehových porostů na vodním toku Miletínský potok, Magistrát města České Budějovice, Odbor životního prostředí, převzato dne 6. 6. 2016
Stanovisko Obce Zvíkov ze ne 8. 6. 2016
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice sp.zn. 33341/2016-8201-OÚZ-ČB z 11.5.2016
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp.zn. H18585-16115926 z 20.5.2016 – elektrická síť
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp.zn. H18585-16115926 z 20.5.2016 – plyn
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp. zn. J13726-16137369 z 30.8.2016 - souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s.
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp. zn. J13726-16137527,7297 z 31.8.2016 - souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s.
CETIN a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, č.j. 595480/16 z 26.4.2016
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. O16010014646 ze dne 29.4.2016
Český rybářský svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, zn. 464/16 ze dne 6.5.2016
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. č. 5, 371 21 České Budějovice zn. 39963/2013-172 z 5.5.2016
Souhlasy vlastníků pokácené dřevní hmoty
Souhlasy se vstupem na pozemek

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Štěpánovice u Českých Budějovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 315 728 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky