Veřejná zakázka: BP Zubčický potok ř. km 3,200 – 4,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8013
Systémové číslo: P16V00001101
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 09:30
Otevírání obálek: 05.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zubčický potok ř. km 3,200 – 4,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o běžnou údržbu břehového porostu vodního toku Zubčický potok, který je ve správě Lesů ČR, s.p.. Koryto vodního toku je v dané lokalitě neupravené a mimo zastavěnou oblast. Břehové porosty se nacházejí na pozemcích p.č. 2220/2 a 2220/12 v k.ú. Zubčice.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté a bříza bělokorá 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla ohlášena 19.9.2016 na Městském úřadě Český Krumlov.
Na stavbu byly vydány:
Závazné stanovisko k zásahu do VKP, vydané MěÚ Český Krumlov dne 1.9.2016
Společné vyj. MěÚ Český Krumlov: č.j. MUCK 26707/2016/OŽPZ/Ra ze dne 14.6.2016
Vyj. obce Zubčice: Č.j.: 72/2016 ze dne 18.5.2016
Vyj. Ministerstva obrany ČR: Sp.zn. 33445/2016-8201OÚZ-ČB ze dne 27.5.2016
Vyj. E-ON Servisní, s.r.o.: sp.zn. H18585-16118204 ze dne 1.6.2016
Vyj. České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN): č.j. 606183/16 ze dne 9.5.2016
Vyj. Čevak a.s.: č.j. O16050000194 ze dne 31.5.2016
Vyj. Českého rybářského svazu, a.s.: č.j. 499/16 ze dne 16.5.2016
Vyj. správce povodí - Povodí Vltavy, s.p.: č.j. 26384/2016/142Le ze dne 13.5.2016
Souhlas se vstupem na pozemek – Zemos Zubčice, spol. s r.o. ze dne 1.7.2016
Souhlas se vstupem na pozemek – Miroslav Bican ze dne 1.7.2016
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Zubčice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 91 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky