Veřejná zakázka: BP Jílecký potok 0,000-2,450 ř. km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8017
Systémové číslo: P16V00001105
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 10:30
Otevírání obálek: 05.10.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jílecký potok 0,000-2,450 ř. km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se převážně o odstranění padlých kmenů, vývratů a naplavených větví (225 ks), které v korytě působením povodňových průtoků vytvořily překážky. Pouze malá část stromů nakloněných do koryta stromů bude pokácena na stojato (20 ks). Podkladem pro návrh údržby koryta byl inventarizační průzkum dřevní hmoty odpovídající zadání Lesů České republiky s.p. Pro obnovení řádné funkce koryta se navrhuje odstranění volně ležících kmenů, vývratů a dalších organických naplavenin, jež jsou již ve stadiu trouchnivění.
V toku byl v minulosti zjištěn výskyt kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri). Z toho důvodu je nutné příčné překážky z organického materiálu neodstraňovat zcela, ale na dně toku ponechat případně i upevnit kmeny a větve. Takto ponechané bariéry zabezpečí zachování stávajících nánosů případně tvorbu nových nánosů významných pro zdárný vývoj larev mihule potoční. Ponechaný materiál musí mít dostatečnou výšku, aby byla zabezpečena existence stávajících lavic z písku a organického detritu a tvorba nánosů nových (zajistit mocnost nánosů minimálně 30 cm). Z toho důvodu budou v korytě ponechány též kmeny označené sprejem, které byly původně určené k vyzdvižení a štěpkování. Z hlediska druhového složení se jedná o olši lepkavou, břízu bělokorou, vrbu křehkou, střemchu hroznovitou a ojediněle o smrk ztepilý.
Údržba břehových porostů bude realizována na parcelách KN č. 931/1, 931/2 a PZE 931/2 v k. ú. Chabičovice. Kromě pozemků, na nichž bude údržba realizována, nebudou dotčeny žádné další pozemky.
Stromy a náplava v korytě nebudou odstraňovány na úseku v ř. km 1,237 – 1,276 na pozemku p.č. KN 931/3, který je ve vlastnictví Farnosti Černice, Náměstí 1, 382 03 Křemže.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté a bříza bělokorá 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení a vyzdvižení z koryta vodního toku označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu a případného ohlášení před započetím stavby.
Akce byla oznámena 19.9.2016 na Městském úřadě Český Krumlov
Na stavbu byly vydány:
Souhlas s ohlášením udržovacích prací
Čj.: MUCK 31634/2016/OŽPZ/Pi z 7.6.2016
Rozhodnutí, souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. Č.j.: MUCK 44701/2016/OŽPZ/Fo z 24. 8. 2016
Oznámení o zahájené správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok rámci akce „BP Jílecký potok, ř.km 0,000-2,450 – aktualizace PD“ Č.j.: MUCK/41196/2016/OŽPZ/Fo
Společné vyjádření k PD „BP Jílecký potok, ř.km 0,000-2,450 – aktualizace PD“
Č.J.: MUCK 34723/2016/OŽPZ/Ra z 11.7.2016
Výjimka podle §56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona 114/1992 Sb. z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: Č.j.: KUJCK 38356/2016 OZZL z 14. 3. 2016
Souhlas se zásahem do VKP, Č.j.: KUJCK 43529/2016 OZZL z 31. 1. 2016
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky podle ust. §56 zákona a o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska se zásahem do VKP podle §4 odst. 2) zákona, Č.j.: KUJCK 5372/2016 OZZL z 11. 1. 2016
Vyjádření k záměru „BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř. km – aktualizace PD“, Č.j.: KUJCK 81684/2015 OZZL z 2. 11. 2015
Společné vyjádření k akci „BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř. km – aktualizace PD“, Č.j.: MUCK 44664/2015/OŽPZ/Ra z 9. 9. 2015
Oprava zřejmé nesprávnosti ve společném vyjádření k akci „BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř. km – aktualizace PD“ dne 9.9.2015, Č.j.: MUCK 54509/2015/OŽPZ/Fo z 12. 10. 2015
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., Zn.: Z0980-16138476 z 7.9.2016
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., Zn.: H18585-16138476 z 6.9.2016
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikaci a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, Č. j.: 668122/15
Vyjádření společnosti ČEVAK, a. s. , Č. j.: O15050000330 z 18. 9. 2015
Sdělení Povodí Vltavy, s. p. BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř. km, Zn.: 43488/2015/142Le
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sp.zn.:31931/2015-8201- OÚZ-ČB
Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemek
- JUDr. Eva Zajíčková Ph.D.
- Dipl.-Kffr. Univ. Ing. Jana Jakešová
- Marie Kamišová
- Hynek Máče
- Ing. Miluše Fleyberková
- Obec Mirkovice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Č.j.: UZSVM/C/13262/2015-HMSU)
- Zemědělské družstvo Mojné
- ZEMOS Zubčice
- Golf Club Český Krumlov, a.s.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Chabičovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 192 573 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků