Veřejná zakázka: Županovický p. ř. km 0,320-0,681

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8022
Systémové číslo: P16V00001110
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/135
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 07.10.2016 10:00
Otevírání obálek: 07.10.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Županovický p. ř. km 0,320-0,681
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
SO 01 - Odtěžení sedimentu
SO 02 – Rekonstrukce přehrážky
SO 03 - Županovický potok, odtěžení sedimentu a oprava toku
SO 04 – Kácení zeleně

SO1: Jedná se o odtěžení sedimentu z prostoru před a pod stávající kamennou přehrážkou. Zarostlé pařezy do přehrážky budou odstraněny. Sedimenty budou odváženy na úložiště do 3 km na pozemky parc.č. 386/6 (TTP) a 386/5 (TTP), oba v k.ú. Županovice, ve vlastnictví pana Václava Petáka. Projekt předpokládá uložení na ZPF v souladu s vyhláškou č. 257/2009Sb. pro ukládání sedimentu na ZPF, za jednorázový poplatek 50 000 Kč ve prospěch vlastníka pozemku.
SO2: Předmětem objektu je rekonstrukce vlastního tělesa přehrážky včetně nového základu a oprava s doplněním opevnění souvisejících objektů pod přehrážkou. Vlastní těleso přehrážky bude z monolitického betonu třídy C30/37 se zachováním odvodňovacích prostupů. Celé těleso přehrážky bude obloženo kamenným obkladem dle kladečského schématu. Z důvodu nemožnosti provádět práce a navážku materiálu z komunikace, bude přístup bude zajištěn dle SO 01 v rámci stavby zřízenou panelovou komunikací v délce 160 m, která bude po dokončení akce odstraněna. Betonáž masivního vodostavebního zdiva bude prováděna malou mechanizací např. malými autodomíchávači přímo s čerpáním betonu. Jako zásadní podmínka je vybudování záporového zapažení na pravém břehu přehrážky před čištěním od sedimentu s případným vybudováním dočasného zemního nájezdu pro vrtací soupravu. Návrh záporového pažení a IGP průzkum bude součástí realizační dokumentace zpracované zhotovitelem akce. Po stavbě budou zápory v zemi ponechané, neboť zde po vyčištění od sedimentu nebude přístup. Zápory budou seříznuty a ponechány v zemi a budou zde tvořit trvale kotvící prvek.
SO3: V rámci stavebního objektu dojde k odtěžení sedimentu z koryta toku. Sediment bude uložen na stejném pozemku jako sediment vytěžený z retenční přehrážky. Dále dojde k pomístní opravě opevnění zdiva stupně a koryta toku.
SO4: V rámci stavebního objektu dojde ke kácení některých dřevin, které zasahují do objektů, nebo jsou situovány v přístupech ke stavbě.

Způsob nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem:

Veškerý odpad (zejména vybourané hmoty, odstraněné pařezy a přebytečný výkopek, který nevyhovuje limitním hodnotám dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.) bude uložen na skládku Chrást u Březnice, za podmínek uvedených v projektové dokumentaci a dle aktuálního stavu předem dohodnutého s provozovatelem skládky.
Vytěžený výkopek (sedimenty) z koryta vodního toku (vodní nádrže) vyhovuje dle projektové dokumentace (dle rozboru provedeného akreditovanou laboratoří) ukazatelům – třídě vyluhovatelnosti III, stanovené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném znění (dále též „vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky“).
Zadavatel připouští možnost i jiného způsobu likvidace či využití odpadu. V takovém případě uchazeč v jím vypracované příloze – „Popis položky……“ popíše způsob likvidace (včetně konkrétního úložiště) či využití odpadu.
Vytěžený sediment z koryta vodního toku a retenčního prostoru přehrážky vyhovuje dle projektové dokumentace (dle rozboru provedeného akreditovanou laboratoří) limitním hodnotám rizikových prvků a rizikových látek pro použití na zemědělské půdě stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. v účinném znění.
Sediment bude uložen na pozemky p. č. 386/5 a 386/6 v k. ú. Županovice. Zhotovitel provede uložení sedimentů za jednorázový poplatek 50 000 Kč, ostatní práce vycházející z podmínek uložení sedimentů na TTP jsou v režii vlastníka pozemků.K předmětné akci byly vydány následující dokumenty a vyjádření:
- Výsledky rozboru sedimentu pro uložení na ZPF, protokol o zkoušce č. 965/13 ze dne 27. 5. 2013
- Výsledky rozborů půdy v místě úložiště protokol č. 2324/13 ze dne 10. 6. 2013,
- Výsledky rozbory přebytečné zeminy (výkopku), protokoly č. PR1653260, PR 1653261, ze dne 29. 7. 2016
- Výsledky rozborů (výkopku) – výsledky třídy vyluhovatelnosti, protokol č. PR1663428, ze dne 8. 9. 2016
- MěÚ Dobříš, odbor ŽP, souhlas s provedením ohlášené stavby, ze dne 28. 1. 2016, č. j.: MDOB 2979/2016/Mis
- MěÚ Dobříš, odbor ŽP, závazné stanovisko k zásahu do VKP, ze dne 20. 1. 2015, č. j. MDOB 1321/2015/BEN
- MěÚ Dobříš, odbor ŽP, souhlas s použitím sedimentu na ZPF, ze dne 16. 12. 2014, č. j.: MDOB 33523/2014/Kok
- Rozhodnutí OÚ Županovice, povolení ke kácení dřevin, ze dne 18. 2. 2015
- Obec Županovice, Souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby do 50 m od lesního pozemku, ze dne 18. 7. 2014
-Obec Županovice, Vyjádření k inženýrským sítím a ochranným pásmům
-Obec Županovice, Souhlas se změnou přístupu k přehrážce, ze dne 19. 7. 2013

Dalšími přílohami jsou:
- ČHMU Praha, Hydrologické údaje, č. j. 309/13/V, ze dne 10. 6. 2013
- Povodí Vltavy,s. p. - Vyjádření správce toku, č. j. 34104/2013-242/Má/SP-2013/8973, ze dne 11. 7. 2013
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ze dne 12. 6. 2013, č. j.: KHSSC 26 512/2013, ze dne 12. 6. 2013
- Český rybářský svaz, ÚS Prahy, stanovisko k realizaci akce, č.j. 184/13, ze dne 16.7.2013
- NPÚ, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, č. j. NPÚ-321/42319/2013, ze dne 24. 5. 2013
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, ze dne 15. 8. 2016, zn. 0200486749 – nedojde k dotčení
- Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, ze dne 15. 8. 2016, zn. 0100615604 – střet nadzemní i podzemní sítě
- Stanovisko k existenci sítí ČEPS, a. s., zn. 858/13/KOC/Ha/3, ze dne 3. 7. 2013 – nedojde k dotčení
- CETIN a. s., č. j.: 683816/16, ze dne 15. 8. 2016 – dojde ke střetu
- Stanovisko RWE, ze dne 22. 8. 2016, zn.: 5001364427 – nedojde k dotčení
- Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o., Vyjádření k podzemnímu vedení, č. j. 71/13, ze dne 13. 6. 2013 – dojde ke střetu
- cenová nabídka skládky

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Županovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 910 289 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků