Veřejná zakázka: BP Maršovský potok ř. km 2,000 – 2,750

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8075
Systémové číslo: P16V00001163
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.10.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 08:30
Otevírání obálek: 17.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Maršovský potok ř. km 2,000 – 2,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních .
stanovisko OŽP vydané MěÚ Tábor dne 22.08.2016 pod č. j. METAB 40472/2016/OŽP/Maš;
závazného stanoviska k zásahu do VKP vydané MěÚ Tábor dne 16.08.2016 pod č. j. METAB 39790/2016/OŽP/Šo;
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: CETIN, ČEVAK, Vodafone CR, T-Mobile CR, E.ON Servisní (el., plyn), souhlasy vlastníků dotčených pozemků

Místo plnění: Ústrašice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 204 110 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky