Veřejná zakázka: Bohdalovský p. v k.ú. Pěčíkov- zpevněné koryto II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8088
Systémové číslo: P16V00001176
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/131
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2016
Nabídku podat do: 26.10.2016 11:00
Otevírání obálek: 26.10.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bohdalovský p. v k.ú. Pěčíkov- zpevněné koryto II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Bohdalovský potok v k. ú. Pěčíkov – zpevněné koryto“ je rekonstrukce a oprava opevnění koryta toku v intravilánu obce Pěčíkov, ř. km. 1,022-1,262.
Projektová dokumentace stavbu řeší jako dva stavební objekty.
- SO 01 Bohdalovský potok – zpevněné koryto (investice-rekonstrukce opevnění)
- SO 02 Bohdalovský potok – oprava

Původní úprava koryta byla v minulosti provedena kamennou dlažbou z LK na MC (kyneta), kterou byly opevněny břehy i dno koryta toku. Konstrukce dlažeb je zcela poškozená, nestabilní. Kameny jsou uvolněné, vypadané z konstrukce a to zejména při patě opevnění břehů. Spárování mezi kameny dlažby je zcela poškozené, odplavené.
Vybudováním souvislé rekonstrukce úpravy koryta Bohdalovského potoka, vložením příčných stabilizačních pasů s tůněmi, jedním dřevěným stupněm a balvanitým komůrkovým skluzem z LK, které budou vyvýšené nad současnou niveletu dna toku (viz podélný profil úpravy), dojde k navýšení průběhu nivelety dna toku a úpravě podélného sklonu dna koryta toku na hodnotu 1,2% a 1,5% spádu. Břehy budou stabilizovány kamennou patkou ze záhozu z LK.
V rámci technického řešení rekonstrukce bude v maximální možné míře zachován přirozený charakter toku. Kamenná dlažba z LK na MC bude nahrazena přírodě bližším typem opevnění, dno koryta toku bude modelováno do složeného profilu, rozvlněné (stěhovavé) kamenné kynety pro nižší průtoky a bermy, budou vytvořeny stabilní tůně u dřevěného stupně, příčných stabilizačních pasů s tůněmi a skluzu. Navržené tůně poskytnou prostor pro úkryt vodních živočichů nacházejících se v toku.
V úseku st. 1,022 bude stávající opevnění z dlažby a opěrné zdi zachováno a opraveno, dlažba na ploše 24 m2 a zdivo na ploše 9 m2 budou přespárovány. Pata boku vývaru pod kamennou přehrážkou bude dobetonována 2,5 m3 betonu a z části opravena.
V únoru 2013 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov – zpevněné koryto“. Na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, byl vybrán zhotovitel stavby, se kterým následně byla smlouva o dílo rozvázána z důvodu jeho insolvence a nekvalitně prováděných stavebních prací. Práce dle výše uvedené projektové dokumentace byly z části provedeny (rozebrání části původního opevnění toku, výstavba komůrkového skluzu a části břehového opevnění kamennou rovnaninou apod.). Tyto práce ale byly provedeny nekvalitně a nejsou v souladu se schválenou PD, musí být rozebrány a znovu vybudovány. Tento stav je zohledněn v aktualizované PD, vyhotovené k 08/2014, která je přílohou této výzvy k podání nabídky.

SO 01 Bohdalovský potok – zpevněné koryto (investice – rekonstrukce opevnění)

Staničení Navržená opatření
1.045 50 Kamenný pas z LK
1.047 00 1.071 00 LB, PB Kamenná patka z LK, dno – stěhovavá kyneta
1.071 00 Kamenný pas z LK
1.075 20 1.117 70 LB očištění dlažeb, ponechání stávajícího opevnění
Ponechání stávajícího dna (vynechání kynety)
PB rovnanina z LK - š.dl. 1,5 m
1.132 00 Kamenný pas z LK s tůní
1.122 50 1.235 00 PB Kamenná patka z LK, dno – stěhovavá kyneta
1.133 50 1.235 00 LB Kamenná patka z LK, dno – stěhovavá kyneta
1.145 00 1.235 00 Dno – stěhovavá kyneta, vč. dodání kamene
1.187 00 Kamenný pas z LK s tůní
1.226 00 1.250 50 LB Rozebrání rovnaniny z LK
1.226 00 1.250 50 PB Rozebrání rovnaniny z LK
1.246 00 Komůrkový skluz
1.248 00 1.255 00 LB, PB Kamenná patka z LK
1.250 50 Rozebrání pasu z LK
1.253 00 Rozebrání pasu z LK


Příčné objekty:

V rámci rekonstrukce a stabilizace technické úpravy toku bude provedeno:
? 5 ks příčných stabilizačních objektů sloužících ke stabilizaci dna koryta Bohdalovského potoka

Poř.č. Staničení v km Typ příčného objektu
1. 1,04550 kamenný pas
2. 1,07100 kamenný pas
3. 1,13200 kamenný pas s tůní
4. 1,18700 kamenný pas s tůní
5. 1,24600 komůrkový skluz

SO 02 Bohdalovský potok – oprava (odstranění nánosů, spárování dlažby a opěrné zdi na začátku úpravy)

Staničení Navržená opatření
1.022 00 1.027 00 LB, PB Očistit 24 m2 dlažby, přespárovat 24 m2 dlažby, PB rekonstrukce paty dlažby
1.027 00 Očistit 9 m2 zdiva, přespárovat 9 m2 zdiva
1.028 00 1.041 50 13.5x2.5x1.5m=50.6 m3 výkopek, seřezání křovin 52 m2
1.075 20 1.117 70 LB očištění dlažeb, ponechání stávajícího opevnění
Ponechání stávajícího dna (vynechání kynety)
1.255 00 1.262 00 PB očištění, spárování, oprava 60 % dlažby
1.255 00 1.262 00 LB Očištění, přespárování
Detailněji (SO1 i SO2) viz projektová dokumentace „Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov – zpevněné koryto“ zpracovaná společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01, Šumperk, k 08/2014 (včetně zohlednění aktualizovaných laboratorních rozborů a VV k 08/2016).

Místo plnění: k.ú.Pěčíkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 470 258 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky